Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:
kijk hier meelezen terug

Woensdag 18 mei om 14 uur

Exodus 16 

1)         Van Elim braken zij op en kwamen 
            in de woestijn Sin, tussen Elim en Sinaï,
            heel de gemeente van de kinderen van Israël,
            op de vijftiende dag van de tweede maand
            na hun uittocht uit het land Egypte.
2)         En ze morden,
            heel de gemeente van de kinderen van Israël,
            tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn.
3)         De kinderen van Israël zeiden tot hen:
                        Was het ons maar gegeven gestorven te zijn
                        door de hand van JHWH in het land Egypte
                        toen wij nog zaten bij de vleespot
                        en brood aten tot verzadiging.
                        Want jullie hebben ons uitgeleid naar deze woestijn
                        om heel deze gemeenschap te doen sterven van honger.
4)         JHWH zei tot Mozes:
                        Hier ben ik,
                        Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen,
                        het volk zal uitgaan en ervan verzamelen,
                        één dagmaat elke dag.
                        Zo zal ik het beproeven
                        of het wandelt naar mijn onderricht of niet.
5)                     En het zal geschieden op de zesde dag:
                        wat zij bijeengeraapt hebben, bereiden zij toe.
                        En het zal tweemaal zo veel zijn
                        als wat zij verzamelen van dag tot dag.
6)         Mozes zei, en Aäron, tot alle kinderen van Israël:
                        In de avond zullen jullie erkennen
                        dat JHWH jullie heeft uitgeleid uit het land Egypte (…)

13)       En het geschiedde in de avond:
            de kwartel steeg op en bedekte het legerkamp.
            En in de morgen dauwde het rond het legerkamp.
14)       De dauw steeg op
            en daar, over het aangezicht van de woestijn:
            een laagje fijnkorrelig iets,
            fijn als de rijp op het land.
15)       De kinderen van Israël zagen het
            en zeiden tegen elkaar:
                        Wat is dat? (manhoe?)
            Zij wisten niet wat het was.
            Mozes zei tot hen:
                        Dit is het brood dat JHWH jullie geeft om te eten.
16)                   Dit is het woord dat JHWH jullie heeft opgedragen:
                        Verzamel ervan, ieder naar de behoefte van zijn mond.
                        Iedereen neemt voor elk hoofd één omer,
                        voor heel je zielental,
                        voor allen die zijn in je tent. 
17)       Zo deden de kinderen van Israël,
            de een verzamelde veel, de ander verzamelde weinig. 
18)       Zij maten het met de omer,
            wie veel verzameld had, hield niet over,
            wie weinig verzameld had, kwam niet tekort.
            Ieder had naar de behoefte van zijn mond.
19)       Mozes sprak tot hen:
                        Niemand mag er iets van overlaten tot de morgen.
20)       Er waren er die niet naar Mozes hoorden.
            Zij lieten iets over tot de morgen.
            Het zat vol maden en het stonk.
            Woedend werd Mozes op hen.
21)       Zij verzamelden het, iedere morgen weer,
            ieder naar de behoefte van zijn mond.
            Als de zon heet was, smolt het. 

22)       En het geschiedde op de zesde dag:
            zij verzamelden tweemaal zoveel brood,
            twee omer voor ieder.
            Alle leiders van de gemeente
            kwamen het aan Mozes vertellen. 
23)       Hij sprak tot hen:
                        Dit is wat JHWH gesproken heeft:
                        Morgen is het de eerste sabbat,
                        heilige sabbat voor JHWH.
                        Bakt wat jullie willen bakken,
                        kookt wat jullie willen koken,
                        alles wat overblijft:
                        zet dat weg en bewaar het tot de morgen. 
24)       Zij zetten het weg tot de morgen
            zoals Mozes hun had opgedragen.
            En nu stonk het niet
            er zaten geen maden in. 
25)       Mozes zei:
                        Eet vandaag, want deze dag is sabbat voor JHWH.
                        Vandaag vind je niets op het veld.
26)                   Zes dagen verzamel je,
                        maar de zevende dag is sabbat.
                        Dan is het er niet.
27)       En het geschiedde op de zevende dag:
            enkelen van het volk gingen uit om te verzamelen,
            maar vonden niets.
28)       JHWH zei tot Mozes:
                        Hoe lang nog weigeren jullie
                        mijn opdrachten en mijn onderwijzingen te bewaren?
29)                   Zie toch:
                        JHWH heeft jullie de sabbat gegeven,
                        daarom geeft hij jullie op de zesde dag brood voor twee dagen.
                        Blijf waar je bent, iedereen,
                        laat niemand wegtrekken van zijn plaats, op de zevende dag. 
30)       Zij vierden sabbat, het volk, op de zevende dag.
31)       Het huis van Israël, zij riepen de naam van het brood: manna!
            Het was als korianderzaad zo wit,
            en de smaak ervan was als een honingkoek. 
                        
                                                
Woensdag 25 mei om 14 uur

Exodus 19 : 1 – 8

1)         In de derde maand 
van de uittocht van de kinderen van Israël uit het land Egypte,
op die dag,
kwamen zij in de woestijn van Sinaï.
2)         Zij braken op uit Refidim,
            kwamen in de woestijn van Sinaï
            en legerden zich in de woestijn,
            daar legerde Israël zich tegenover de berg. 
3)         Mozes ging op tot God
            en JHWH riep hem vanaf de berg en zei:
                        Spreek zo tot het huis van Jakob,
                        vertel de kinderen van Israël:
4)                     ‘Jullie, jullie hebben gezien
                        wat ik gedaan heb tegen Egypte,
                        ik heb je op adelaarsvleugels gedragen
                        Ik heb jullie tot mij gebracht.
5)                     En nu, als je hoort
                        als je hoort naar mijn stem
                        en bewaart mijn verbond,
                        dan zullen je uit alle volken mijn eigensten zijn
                        want van mij is heel de aarde. 
6)                     Je zult mij zijn een koninkrijk van priesters, een heilig volk.’ 
Dit zijn de woorden die jij spreken zult en zeggen
tot de kinderen van Israël. 
7)         Mozes kwam en riep de oudsten van het volk,
            legde voor hun aangezicht al deze woorden
            die JHWH hem geboden had.
8)         Zij antwoordden, heel het volk bijeen, ze zeiden:
                        Alles wat JHWH gezegd heeft,
                        wij zullen het doen.
            En Mozes bracht de woorden van het volk bij JHWH. 


Woensdag  1 juni om 14 uur

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
terug