Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:

woensdag 24 november om 20 uur

Rut 1
 
 1. Het geschiedde in de dagen van het richten der richteren,
er geschiedde een hongersnood in het land.
Een man van Bethlehem in Juda ging heen
om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab,
hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.
 1. De naam van de man was Elimelech,
de naam van zijn vrouw Naomi
en de namen van de twee zonen Machlon en Chiljon,
Efratieten van Bethlehem in Juda.
Ze kwamen in het veld van Moab en waren daar.
 1. Elimelech stierf, de man van Naomi.
Zij bleef over, zij en haar twee zonen.
 1. Die namen zich Moabitische vrouwen.
De naam van de ene was Orpa,
de naam van de tweede Rut.
Ze zaten daar ongeveer tien jaar.
 1. Ook die twee, Machlon en Chiljon, stierven.
Zo bleef de vrouw over
zonder haar twee kinderen en zonder haar man.
 
 1. Ze stond op, zij en haar schoondochters
en keerde terug uit het veld van Moab,
want ze had in het veld van Moab gehoord
dat JHWH had omgezien naar zijn volk
door hun brood te geven.
 1. Ze trok weg uit de plaats waar ze geweest was
en haar twee schoondochters met haar.
Ze gingen voort op de weg
om terug te keren naar het land Juda.
 1. Naomi zei tegen haar twee schoondochters:
Ga, keer terug,
ieder naar het huis van haar moeder.
Bewijze JHWH jullie dezelfde trouw
als die je hebt bewezen
aan de gestorvenen en aan mij.
Geve JHWH jullie dat  je rust vindt,
ieder in het huis van haar man.
 1. Zij kuste hen
maar zij verhieven hun stem en weenden.
 1.  Ze zeiden tegen haar:
Welzeker, naar jouw volk keren wij met je terug.
 1.  Maar Naomi zei:
Keer terug, mijn dochters.
Waarom zouden jullie meegaan met mij?
Heb ik nog zonen in mijn ingewand
die jullie tot mannen zouden kunnen zijn?
 1.       Keer terug, mijn dochters, ga!
Ik ben immers te oud om een man toe te behoren.
Maar al kon ik zeggen: ‘Er is hoop voor mij’,
ook al zou ik nog deze nacht een man toebehoren
en ook al zou ik zonen baren,
 1.       zouden jullie er dan op wachten
            tot ze groot geworden zouden zijn?
            Zouden jullie daarom verhinderd worden
            een man toe te behoren?
            Nee, toch, mijn dochters!
           Want zeer bitter is het mij om jullie,
            tegen mij is immers de hand van JHWH uitgegaan.
 1.  Toen verhieven zij hun stem en weenden opnieuw.
 Orpa kuste haar schoonmoeder,
 Rut echter kleefde haar aan.
 1.  Zij zei:
Zie, jouw schoonzuster keert terug
naar haar volk en naar haar goden.
Keer terug, achter jouw schoonzuster aan.
 1.  Maar Rut zei:
Dring er bij mij niet op aan jou te verlaten
door terug te keren, weg van achter jou.
Want waarheen jij gaat, zal ik gaan
en waar jij vernacht, zal ik vernachten,
jouw volk is mijn volk en jouw God mijn God;
17)      waar jij sterft wil ik sterven
            en daar wil ik begraven worden.
            Zo moge JHWH mij iets doen, ja nog erger:
            zelfs de dood zal geen scheiding maken
            tussen jou en mij.
 
 1. Toen ze zag dat ze vastbesloten was 
 met haar mee te gaan,
 hield ze op tegen haar te spreken.
 1.  Zo gingen zij beiden tot zij in Bethlehem kwamen.

 En het geschiedde, 
 toen zij in Bethlehem gekomen waren,
 dat om hen de hele stad in beroering was.
 Zij zeiden:
      Is dit niet Naomi?
 1.  Maar Naomi zei tegen hen:
Roep niet Naomi tegen mij,
roep tegen mij Mara,
want Sjaddai heeft het mij zeer bitter gemaakt.
 1.       Ik, vol ben ik heengegaan,
maar leeg deed JHWH mij terugkeren.
Waarom zou je tegen mij Naomi roepen,
nu JHWH zich tegen mij verklaard heeft
en Sjaddai mij kwaad heeft gedaan?


22)  Zo is Naomi teruggekeerd en met haar Rut,
 de Moabitische, haar schoondochter die terugkeerde
 uit het veld van Moab.
 Ze kwamen in Bethlehem
 bij het begin van het maaien van de gerst.
woensdag 01 december om 14 uur

woensdag 08 december om 14 uur

woensdag 22 december om 14 uur

Wilt u Meelezen bijwonen, dan kan dat weer. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
terug