Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de Zondagsdienst Volg de Zondagsdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 29 januari 2023 10.00 uur ds Ad van Nieuwpoort

 
Deze Zondag

Deze Zondag
De slaaf in ons

Hoe word je van een slaaf tot een vrij mens? En dan heb ik het even niet over de slaaf uit een ver verleden, maar over de slaaf die in ons huist. Dat onuitroeibare verlangen naar een sterke leider, een leidend systeem, een zichtbare waarheid. Casper Thomas noemt ‘de autoritaire verleiding’. We zien het om ons heen deze dagen. Maar het ligt veel dichter bij ons dan wij denken. Het is het leven dat het niet kan uithouden met vragen maar smacht naar heldere antwoorden. Het leven dat wil geloven in zekerheden. Dat hunkert naar voorgeprogrammeerde loopbanen en levenspaden. Het is de behoefte naar het gemakkelijke leven. Een behoefte waar de markt graag en handig gebruik van maakt. En voor je het weet ben je een slaaf.

Hoe word je van een slaaf tot een vrij mens? Dat is misschien wel de centrale vraag van de Hebreeuwse Bijbel. Dat uit de slavernij bevrijde volk moet stapje voor stapje leren wat bevrijd leven is. En dat betekent dat je je niet meer laat leiden door voorgeschreven dictaten, maar je het geheim van ware vrijheid op het spoor komt. Het grote adagium van de Tora is immers: Blijf bij je bevrijder! In wat je doet en wat je zegt.

Maar in het verhaal van aanstaande zondag houdt het volk het daarmee niet uit. Hoe herkenbaar. Ze willen een koning. Een zichtbare. Iemand die zegt wat ze moeten doen. Niet een één of ander vaag visioen, maar gewoon helder een zichtbare, sterke leider. Een waarheid waar je tenminste wat mee kan. Niet dat ingewikkelde waar je eindeloos zelf bij na moet denken. Maar iemand die voor jou de weg uitstippelt. Die al jouw vragen beantwoordt en al jouw problemen oplost. En die je het liefst ook nog een leaseauto geeft. Zoiets.

De profeet Samuël schudt zijn hoofd. Hij probeert het volk nog te herinneren aan de koning die hen vernederde in de slavernij van Egypte. Van wie ze juist bevrijd zijn om te worden tot bevrijde mensen. Maar het heeft geen zin. Het volk wil net als al die andere volken een koning. En dan liever niet bij de gratie Gods, maar zo eentje wiens wil wet is. Eentje die onze oorlog voert.

JHWH geeft toe. Ze krijgen de koning die ze verdienen. Ook dat hoort blijkbaar bij die leerweg. Maar hij heeft ook nog iets anders op het oog. Dat is voor later. Iemand uit Bethlehem. Iemand die niet met stevige spierballen komt en met gemakkelijke oplossingen, maar iemand die kopje onder gaat. Iemand die zal laten zien dat bevrijding uit slavernij wel degelijk mogelijk is.

Ad van Nieuwpoort
 
 
Orgelconcert

Orgelconcert


 

 
Verwacht: Duinzichtgesprek met Ernst Hirsch Ballin

Verwacht: Duinzichtgesprek met Ernst Hirsch Ballin 
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Eerstvolgende Meelezen: 

Woensdag 25 januari om 14 uur

1 Samuel 8

1)        En het geschiedde toen Samuël oud werd
            dat hij zijn zonen aanstelde als richters over Israël.
2)        En het geschiedde
            de naam van zijn eerstgeboren zoon: Joël,
            de naam van zijn tweede: Abia;
            zij waren richters in Berseba.
3)        Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen
            ze waren geneigd tot gewin,
            namen steekpenningen aan
            en bogen het recht.
4)        En al de oudsten van Israël verzamelden zich
            en kwamen tot Samuël in Rama
5)        en zeiden tot hem:
                        Zie, oud ben je geworden
                        en je zonen gaan niet in jouw wegen,
                        stel over ons een koning aan om ons te richten,
                        gelijk al de volken.
6)        Kwaad was dit woord in de ogen van Samuël
            toen ze zeiden: ‘geef ons een koning om ons te richten’.
            En Samuël bad tot JHWH.
7)        En JHWH zei tot Samuël:
                        Hoor naar de stem van het volk
                        in alles wat zij tot jou zeggen;
                        want niet jou hebben zij verworpen (genegeerd)
                        mij hebben ze verworpen
                        koning over hen te zijn. 
8)                    Zoals al de daden die zij gedaan hebben
                        van de dag af dat ik hen deed opgaan uit Egypte
                        tot op deze dag,
                        zij hebben mij verlaten
                        en dienden andere goden,
                        zo doen zij nu ook met jou!
9)                    Nu dan, hoor naar hun stem
                        alleen, betuig een getuigenis tegen hen
                        en meld hun de rechtsgang van een koning
                        die koning over hen zal zijn.
10)      En Samuël sprak al de woorden van JHWH tot het volk
            tot hen die een koning van hem vroegen.
11)      En hij zei:
                        Dit zal het recht zijn van de koning
                        die over jullie koning wordt:
                        je zonen zal hij nemen,
                        en ze voor zich inzetten bij zijn wagens en paarden
                        dat zij voor zijn wagens uit lopen,
12)                  om ze voor zich in te zetten
                        als oversten van duizendtallen
                        en oversten van vijftigtallen
                        om zijn ploegland te ploegen
                        om zijn oogst te oogsten,
                        om zijn oorlogstuig te maken en zijn wagentuig.
13)                  En je dochters zal hij nemen,
                        als oliemengsters, slachters en baksters;
14)                  van jullie velden, jullie wijngaarden
                        en jullie olijftuinen
                        zal hij de beste nemen
                        en die geven aan zijn dienstknechten;
15)                  van jullie zaad en jullie wijngaarden
                        zal hij tienden nemen,
                        en geven aan zijn hovelingen en dienstknechten;
16)                  van jullie dienstknechten en dienstmaagden
                        de beste van jullie jongelingen en jullie ezels zal hij nemen
                        en (gereed)maken voor zijn dienst;
17)                  van jullie kleinvee zal hij tienden nemen
                        en jullie zelf zullen hem tot dienstknechten (slaven) zijn.
18)                  Schreeuwen zullen jullie op die dag
                        voor het aangezicht van jullie koning die jullie hebben verkozen
                        en JHWH zal jullie niet antwoorden op die dag.
19)      Maar het volk weigerde naar de stem van Samuël te horen,
            ze zeiden: 
Nee!
                        toch zal er een koning over ons zijn. 
20)                  En wij zullen zijn gelijk al de volken,
                        richten over ons zal onze koning,
                        uittrekken zal hij voor ons aangezicht
                        en onze oorlog zal hij voeren.
21)      En Samuël hoorde al de woorden van het volk
            en hij sprak die in de oren van JHWH.
22)      En JHWH zei tot Samuël:
                        Hoor naar hun stem
                        en maak voor hen een koning tot koning!
            En Samuël zei tot de mannen van Israël:
            Gaat heen, een ieder naar zijn stad!
            Woensdag 8 februari om 14 uur

Woensdag 15 februari om 14 uur

Woensdag 8 maart om 14 uur

Woensdag 22 maart om 14 uurWilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
 
Terugblik Kerstfeest 2022 Terugblik Kerstfeest 2022
Wat een feest was het om op de vroege Kerstavond al ons plein te zien vollopen met nieuwsgierige wijkgenoten. Het was voor het eerst dat we het deden, dus reuze spannend of het een beetje zou aanslaan. Maar wat een overweldigende belangstelling!

Dat klassieke draaiorgeltje met de in Dickens sferen gehulde draaiorgelman begroette vele nieuwe gezichten. De kraampjes met Glühwein, chocola, poffertjes, koekjes en warmtedekens konden op grote belangstelling rekenen. De Kerststal had dit jaar wel een heel vrolijke Jozef en Maria en de boom werd volgehangen met prachtwensen. En dan speciaal voor deze gelegenheid natuurlijk het Kerstkoor dat de samenzang begeleidde en het Kerstverhaal door de Commissaris van de Koning: het is het begin van, laten we hopen, een geweldig samenbindende traditie. Mooi om zo herberg te kunnen zijn in tijden waarin mensen smachten naar een beetje licht in donkere tijden. 

Na het kerstfeest op het kerkplein stroomde de kerk overvol voor de nachtdienst met een betoverend beeld.


Op kerstochtend mocht de Duinzichtkerk weer overvol gevuld gemeenteleden en wijkgenoten ontvangen voor de kerstdienst. Met een geheel eigen kerstspel dat dominee Ad van Nieuwpoort met de kinderen improviseerden.

 
 
Duinzichtgesprekken Esther van Fenema

Duinzichtgesprekken Esther van Fenema

Kijk en luister hier het gesprek terug

Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Esther van Fenema op 11 december 2023

   Esther is psychiater, schrijfster, en ook nog violiste (elke dag toonladders spelen geeft structuur en voorkomt verveling). Onlangs verscheen van haar hand Het verlaten individu, waarom voelen we ons zo leeg? Dit boek is het thema van het gesprek. Maar eerst vraagt Ad naar haar achtergronden.  Esther heeft een Joodse moeder - lijdende aan de druk van de herinneringen aan de Holocaust –, haar vader Christelijk. Haar ouders zochten een protestants huis dat ze nooit echt hebben gevonden. Ze heeft op die zoektocht vele kerken van binnen gezien. Maakte haar nieuwsgierig. Die ervaringen klinken ook door in Het verlaten individu, waarin menigmaal naar de Bijbel wordt verwezen. Ze moest presteren. Geneeskunde en conservatorium. Een bevlogen mens gezegend met talenten. Haar nieuwsgierigheid maakte haar psychiater, die immers zijn/haar patiënten steeds maar vraagt waarom, waarom. Zij werkt nu deels in de crisisopvang deels in een eigen praktijk voor high performers zoals musici;  aan het LUMC heeft zij een muziekpoli opgericht.
   Ad: waarom begin je het boek met Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Esther: omdat het gaat om verlatenheid, om leegte. God is een metafoor. Wij hebben God verlaten en wanen onszelf God. Het boek komt vooral voort uit de gesprekken in mijn spreekkamer. Wij lijden aan eenzaamheid, verwardheid, vertwijfeling. Esther benoemt deze leegte als achtste hoofdzonde. Omdat we eenzaam zijn, missen we de beschermende werking van de groep. Hoe stel je je daartegen te weer? Door verantwoordelijkheid te nemen, door zorgzaam leiderschap.
   Telkens met verwijzingen naar Bijbelverhalen behandelt het boek de zeven hoofdzonden en hoe die de mensheid tot verlaten individuen hebben gemaakt. We bepalen zelf wat goed en kwaad is, we ontberen een “handleiding” en beseffen niet genoeg dat we elkaar nodig hebben (“verbinding”, niet als de sleetse gemeenplaats van vandaag de dag maar als echte interactie tussen individu en de buitenwereld, het omgekeerde eigenlijk van optimale zelfverwezenlijking. Citaat uit het boek:” Leegte is de ultieme hoofdzonde van onze tijd omdat we de groep hebben losgelaten en onszelf als middelpunt van het universum zijn gaan zien”. Veel leegte ziet Esther in haar praktijk: “wat ik zie sluimert in de samenleving, zo zoverre is de psychiater de kanarie in de kolenmijn”.
   Is er geen enkel lichtpunt? Ja hoor, de mens vindt altijd weer zijn weg uit de ellende, dat zit nou eenmaal  zijn genen, citeert Esther de hersenonderzoeker Swaab.
Wat of wie inspireert je het meest, vraagt Ad. Ester: vooral gewone mensen.
Zij besluit het gesprek met lezing vanaf de kansel van 1 Kor. 13.

JS

Omdat deze samenvatting geen volledig recht kan doen aan het gesprek en a fortiori aan het boek, kunt u het boek het beste gewoon zelf lezen.

 
Duinzichtgesprek met Rosanne Hertzberger

Duinzichtgesprek met Rosanne Hertzberger

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

Op zondag 20 november ging Ad van Nieuwpoort in gesprek met Rosanne Hertzberger in het kader van de Duinzichtgesprekken. Het hoofdthema van de middag was 

Geloof in de wetenschap

De regen die middag heeft een groot getal toehoorders niet weerhouden de Duinzichtkerk te vullen. Allen nieuwsgierig naar wat Rosanne Hertzberger, microbiologe, schrijfster en NRC-columniste, zou gaan zeggen. Haar columns zijn immers vaak dwars, kritisch en prikkelend. Ze kiest voor optimisme. Ze is Joods maar heeft ervoor gekozen antisemitische dreigingen niet te voelen. Ze vindt haar vak, microbiologie, fascinerend omdat het leven om chemie draait. Rosanne beoefent het vak één dag in de week; daarnaast schrijft ze en neemt ze deel aan maatschappelijke debatten waarbij de wetenschap betrokken is.

Ad vraagt: als we niet in de wetenschap geloven, wat dan wel? Rosanne meent dat je niet van een vertrouwenscrisis kan spreken. Zeker, er is veel desinformatie, maar de wetenschap wint ondanks alles. Natuurlijk moet je niet ongerechtvaardigd hoog vertrouwen in de wetenschap hebben (ze staaft dit met voorbeelden uit het Covid-beleid van de regering, haar vak als het gaat om virussen en besmetting). Ze is niet altijd even betrouwbaar. Je kan er je eigen gelijk mee bewijzen. Je kan er van alles mee beïnvloeden, zoals levensstijl en overheidsbeleid. We misbruiken soms de wetenschap (zoals in de stikstofdiscussie).

Daarom moeten we kritischer kijken. Wetenschap is toe aan vernieuwing. Meer zaken als peer review, elkaar checken, kennis delen, kritische zelfkennis, uit de tunnelvisie komen, andere wijsheid zoeken, zijn nodig. Naar aanleiding van de klimaatconferentie licht ze dit toe: ze mist de inbreng van de fossiele industrie in het publieke debat juist omdat naar haar mening fossiel de transitie te zeer vertraagt. Geluid en tegengeluid zijn essentieel.
 
Haar slotakkoord is dan ook: hoed je voor te veel specialisme in je lekkere bubbel, leve het generalisme. Wetenschap, kom uit je warme bad en zoek andere inzichten uit verschillende vakgebieden op. Zo kom je dichter bij wat waar is.
    
Meer info:www.duinzichtkerk.nlvoor vragen: 070 3245778

 
Bijbeltafel 2023

Bijbeltafel 2023
Bijbeltafel

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met aan het einde een glas en ter afsluiting een eten met lievelingsgedichten.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdag 30 maart, 25 mei en 22 juni 2023, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk. En daarna nog een zomers diner met gedichten. 

De grootte van de groep is beperkt (ca 20 personen) dus meldt u snel aan.

Aanmelden bij info@duinzichtkerk.nl 
 
The Great Books School

The Great Books School
Op de laatste avond van de Great Book School serie over Joseph Roth ging Mirjam Elbers op dinsdag 15 november om 20.00 uur in de grote kerkzaal van de Duinzichtkerk in gesprek met vertaalster Els Snick als afronding van deze derde reeks GBS, waarin het boek Radetzkymars van Joseph Roth centraal staat.

De Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth. Hij werd geboren in 1894 nabij Lviv. In 1932 zag zijn belangrijkste boek ‘Radetzkymars’ het licht, een boek over de ondergang en het verlies van een vertrouwde wereld, het Habsburgse rijk. Een wat onbekendere titel wellicht, maar een echte ‘klassieker’ en kroniek van een bepalende wending in de Europese geschiedenis.

Het boek past daarom goed in de doelstelling van de Great Books School om de klassieke boeken van de westerse cultuur zélf te lezen – boeken die inmiddels onderdeel van ons cultureel vocabulaire, maar vaak niet (meer) gelezen worden.
Els Snick vertaalde Roths roman Radetzkymars in 2020. Zij is literair en journalistiek vertaalster (Duits-Nederlands), docent aan de universiteit van Gent en oprichter van het Joseph Roth Genootschap.

Kijk hier de lezing terug

 
 
Duinzichtgesprek Jan Anthonie Bruijn

Duinzichtgesprek Jan Anthonie Bruijn

Kort verslag van het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, op zondag 16 oktober 2022 in de Duinzichtkerk.
Kijk- en luister hier het hele gesprek terug.

Met mooie pianomuziek gespeeld door Reinout Jongsma wordt het interview ingeleid. Het gesprek draait om de vraag: is ons land nog bestuurbaar? En dan die ruwe en onbetamelijke omgangsvormen, wat moeten we daarmee?  Vragen die bij vele, niet in de politiek ingevoerde gewone mensen leven en hen doen afkeren van de politiek.
Bruijn benadert deze vragen enerzijds vanuit zijn persoonlijke drijfveer in de parlementaire democratie voor de gehele samenleving werkzaam te zijn, en anderzijds vanuit de parlementaire historie. Versplintering in zo vele fracties, verhoging van de kiesdrempel, zelfs slechte omgangsvormen zijn in zekere zin van  alle tijden. Als voorzitter van een volksvertegenwoordigend orgaan moet je telkens op de punt van je stoel zitten om de grenzen van het betamelijke te bewaken. Natuurlijk is dat zorgelijk, maar het Reglement van Orde geeft de vergadervoorzitter voldoende houvast. Bruijn is niet voor limitering van het aantal fracties. Het wezen van de democratie is dat een ieder een politieke partij moet kunnen oprichten en bovendien: wat vandaag een splinter is kan morgen een grote fractie zijn en omgekeerd.
 
Wat vindt Bruijn van alle politieke schandalen, zoals de toeslagenaffaire, Groningen, stikstof, asielopvang enz? Heeft dat te maken met de onbestuurbaarheid van ons land? Bruijn betwist dat. De Eerste Kamer behandelt 300 wetsvoorstellen per jaar en kijkt terdege naar de uitvoerbaarheid, maar je moet naar zijn mening het aantal mislukkingen relativeren. Veel gaat wel goed. Wat niet wegneemt dat de politicus zich de mislukking  behoort aan te trekken en er lering uit moet trekken.
Dit gebeurt ook. Bruijn vindt daarom dat Nederland intensief en goed wordt bestuurd. Als er maar voldoende vertrouwen in de politiek bestaat dat crises worden overwonnen. Uiteindelijk bestaat dat vertrouwen.

Wat Bruijn wel kwetsbaar acht is dat de hele politiek zwaar rust op politieke partijen, waarvan de aanhang steeds zwakker wordt. Het is zaak de jongere garde op te roepen politiek actief te worden. Nadenken dus over hoe het in de toekomst moet. Meer politiek debat digitaliseren, het Huis van Thorbecke herinrichten nu Europa zo belangrijk geworden is? Actief zoeken naar nieuwe wegen om  mensen te interesseren in de politiek.

In het vragenrondje komt de vraag op: moet de Eerste Kamer niet prominenter in het nieuws zijn over haar hoofdtaak, nl de bewaking van de kwaliteit van wetgeving? Bruijn: ja, en ook om de levende democratie daadwerkelijk te tonen. Maar die kwaliteitstoets van de wetten blijft de hoofdtaak van de Eerste Kamer en er is zijns inziens eerder behoefte aan een Derde Kamer dan aan slechts één Kamer der Staten-Generaal.

Bruijn’s verhaal is er een van het positieve: niet alleen de mislukkingen zien of zorgen hebben (die er allemaal zijn en waaruit we moeten leren). Relativeren en kennis van de parlementaire geschiedenis veraangenamen het politieke en publieke debat.

Jan Suijver
 

 
Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprekken: Ad van Nieuwpoort in gesprek met Barbara Baarsma op zondag 18 september 2022.

Felle buien die zondagmiddag, maar toch een volle kerk die geinteresseerd is in Groene Groei, de titel van het boek van Barbara Baarsma. Het gesprek wordt prachtig ingeleid met pianomuziek van Martijn Pranger.

   Baarsma, als econome verbonden aan de Rabo-bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA alsook veelgevraagde deelneemster aan het publieke debat, introduceert zichzelf door te zeggen dat zij geen politieke standpunten bepleit, maar met economische feiten een bijdrage wil leveren aan het debat over de maatschappelijke uitdagingen. Er is behoefte aan feiten en kennis, zodat men beter kan oordelen.

   Op de vraag van Ad hoe de politiek reageert op die waaier aan uitdagingen antwoordt Baarsma dat ze op zichzelf respect heeft voor de oplossingen (zoals de bestrijding van de armoede als gevolg van de energieprijzen, het integraal zorgakkoord), maar dat die te veel “pleisters plakken” zijn. Het grote verhaal ontbreekt. Dit komt enerzijds door het korte-termijn-denken van de overheid, zelden verder dan vier jaar, terwijl grote vraagstukken een lange-termijn-benadering vragen,  maar anderzijds en misschien wel vooral door de vertrouwenscrisis die de politiek op dit ogenblik kenmerkt.

   Hoe keer je die, vraagt Ad. Lange adem. Hiervoor zijn leiderschap en moed nodig. Moeilijke boodschappen aan het electoraat overbrengen (inleveren, minderen, andere levensstijl) en niet gefocust zijn op politiek gewin bij de volgende verkiezingen. Politieke idealen op de langere termijn. Nog niet eens zoveel langer. Hoe betalen we onze welvaart in 2040 als tegenover twee AOWérs één werkende staat? Baarsma keert zich overigens tegen te veel pessimisme en doemdenken. Anders dan de sociale media doen geloven is er een grote zwijgende meerderheid die constructief nadenkt en werkt aan oplossingen voor de toekomst.

   In haar boek Groene Groei betoogt Baarsma dat groei nodig is om onze publieke voorzieningen op peil te houden. Dus ook groei in de belastingopbrengsten. Groene groei met duurzame investeringen en een bedrijfsleven dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kent. Op een vraag of haar eigen bank dat voldoende doet – die zou immers teveel niet-groene investeringen in de agrarische sector zouhebben gestimuleerd – merkt Baarsma op dat de Rabo “net de samenleving” is, 40000 medewerkers met verschillende opvattingen. Toch is de bank wel degelijk op de goede weg; alleen vindt zij  dat het sneller zou moeten.

  Heel veel vragen. Twee die u het meest interesseren. Als Baarsma minister van financien zou zijn, zou ze als eerste het belastingstelsel aanpakken: arbeid minder, rendement uit vermogen meer belasten, minder ingewikkeld en meer stimulansen die het bedrijfsleven sterker de groene kant op sturen. Over al dan niet doorgeschoten marktwerking (bij de zorg) vindt zij dat je niet moet generaliseren. Hangt erg af van de desbetreffende markt. Een goede mix tussen een sterke overheid en een sterke overheid, daar komt het op aan.

   Zij besluit met een citaat uit een toespraak van Roosevelt die een samenvatting van deze samenvatting is: veel critici staan wel te brullen langs de lijn, maar de goede politici doen hun best, tonen moed en kijken verder dan hun electorale neus lang is.

 

Jan Suijver

 
Credo voor Beginners

Credo voor Beginners
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Informatie over de Credo cursus bij info@duinzichtkerk.nl