Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op

woensdag 19 januari 2022 14.00 uur

1 Koningen 18,17-46

17)       En het geschiedde toen Achab Elia zag,
            dat Achab tot hem zei:
                        Ben jij daar, ongeluksbrenger van Israël!
18)       Hij zei:
                        Niet ik heb Israël in het ongeluk gestort,
                        maar jij, en het huis van je vader
                        doordat je de geboden van JHWH hebt verlaten
                        en achter de Baäls bent gegaan.
19)       En nu:
                        Zend heen
                        en verzamel bij mij heel Israël op de berg Karmel
                        en de profeten van de Baäl, vierhonderdvijftig,
                        en de profeten van de Asjera, vierhonderd,
                        zij die eten van de tafel van Izebel.
20)       Achab zond het bericht uit onder al de kinderen van Israël
            en verzamelde de profeten op de berg Karmel.
21)       Toen trad Elia op heel het volk toe en zei:
                        Hoe lang nog hinken jullie op twee gedachten?
                        Als JHWH God is, gaat achter hem aan
                        en als Baäl het is, gaat achter hem aan.
            Maar het volk antwoordde hem met geen woord.
22)       Elia zei tot het volk:
                        Ik ben als profeet van JHWH alleen overgebleven
                        en de profeten van Baäl zijn met vierhonderdvijftig man.
23)                   Geef ons twee jonge stieren
                        en laten zij voor zich de ene stier kiezen,
                        hem in stukken houwen en op de hout leggen,
                        maar geen vuur aanleggen.
                        En ik zal de andere stier (gereed) maken
                        en op het hout leggen,
                        zonder er vuur bij te leggen.
24)                   Roepen jullie de naam van je god
                        dan zal ik de naam van JHWH roepen.
                        Zo zal het zijn:
                        de god die met vuur antwoordt zal God zijn.
            Heel het volk antwoordde:
                        Dat woord is goed!
25)       Toen zei Elia tot de profeten van Baäl:
                        Kiezen jullie de ene stier en maak hem eerst (gereed),
                        want jullie zijn met velen.
                        Roep de naam van jullie god,
                        zonder er vuur bij te leggen.
26)       Zij namen de stier die hen gegeven was en maakten die gereed.
            Zij riepen de naam van Baäl van de morgen tot de middag:
                        Baäl, antwoord ons!
            Maar geen stem en geen antwoord.
            Zij hinkten er op los rond het altaar dat zij gemaakt hadden.

27)       En het geschiedde in de middag, dat Elia spotte met hen:
                        Roepen jullie met luider stem,
                        want hij is me toch een god;
                        misschien is hij in gedachten,
                        misschien moet hij nodig,
                        en heeft hij zich even verwijderd,
                        of ingeslapen en moet hij wakker worden!
28)       Zij riepen met luider stem
            en verwondden zichzelf naar hun gewoonte met zwaarden en speren
            tot bloedens toe.
29)       En het geschiedde toen de middag voorbij was, dat zij profeteerden
            tot men het spijsoffer offert. –
            maar geen stem, geen  antwoord, geen reactie .


30)       Toen zei Elia tot heel het volk;
                        Treden jullie op mij toe.
            Heel het volk trad op hem toe.
            Toen heelde hij het neergehaalde altaar van JHWH:
31)       Elia nam twaalf stenen,
            naar het getal van de zonen van Jakob
            tot wie het woord van JHWH is geschied:
                        ‘Israël zal je naam zijn!’
32)       Hij bouwde met die stenen in de naam van JHWH een altaar.
            Hij maakte een geul zo wijd als twee maten zaad rondom het altaar.
33)       Toen schikte hij de hout,
            hieuw de stier in stukken
            en legde die op het hout.
34)       Hij zei:
                        Vullen jullie vier kruiken met water
                        en giet ze uit op het brandoffer en op het hout!
            Hij zei:
                        Doe het voor de tweede keer!
            Ze deden het voor de tweede keer.
            Hij zei:
                        Doe het voor de derde keer!
            Ze deden het voor de derde keer.
35)       Het water ging rondom het altaar
            en ook de geul vulde zich met water .
36)       En het geschiedde dat toen het uur van het spijsoffer aanbrak,
            de profeet Elia toe trad en zei:
                        JHWH, God van Abraham, Izaäk en Israël,
                        Laat het vandaag bekend worden
                        dat jij God bent in Israël en ik jouw knecht,
                        en dat ik naar jouw woord al deze woorden doe.
37)                   Antwoord mij, JHWH, antwoord mij,
                        en laat dit volk bekennen
                        dat jij God bent
                        en jij hun hart terug hebt omgekeerd.
38)       Het vuur van JHWH viel neer
            en vrat het brandoffer, de hout, de stenen en het leem;
            zelfs het water in de geul likte het op.
39)       Heel het volk zag het;
            ze vielen op hun aangezicht en zeiden:
                        JHWH is God! JHWH is God!
40)       Elia zei tot hen:
                        Grijpt de profeten van Baäl; niemand van hen mag ontsnappen!
            Zij grepen hen
            en Elia liet hen afdalen naar de beek Kedron en liet hen daar slachten.


41)       Toen zei Elia tot Achab:
                        Ga op, eet en drink,
                        want hoor: een gedruis van regen.
42)       Achab ging op om te eten en te drinken,
            maar Elia ging op naar de top van de Karmel,
            boog zich neer ter aarde
            en legde zijn gezicht tussen zijn knieën.
43)       Hij zei tot zijn jongen:
                        Ga op en kijk in de richting van de zee.
            Hij ging op, keek en zei:
                        Nergens iets.
            Hij zei:
                        Ga terug!.
            Zo zevenmaal.
44        De zevende maal sprak hij:
                        Een wolkje, klein als de vuist van een man 
                        trekt op uit de zee.

            Hij zei:
                        Ga op, zeg tot Achab:
                        Span in en daal af,
                        dat de regenval je niet ophoudt!
45)       Van het ene op het andere moment werd de hemel donker van wolken en wind,
            een geweldige regenval geschiedde.
            Achab reed weg en ging naar Jizreël.
46)       Maar over Elia was de hand van JHWH.
            Hij gordde zijn lendenen en rende voor Achab uit
            tot waar men in Jizreël komt.woensdag 26 januar 2022 14.00 uur

Wilt u Meelezen bijwonen, dan kan dat weer. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
terug