Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
In verband met een begrafenis is er deze week - woensdag 15 juni -  geen Meelezen.

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

De eerstvolgende meelezen is op:
kijk hier meelezen terug

Woensdag 22 juni

Handelingen 8 : 26 – 40

26)      Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus, en zei:
                        Sta op en ga 
tegen de middag op de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza,
die is als de woestijn.
27)      En hij stond op en ging.
            En zie!
            een Ethiopiër, een kamerling (eunuch), 
een machthebber van Kandáke, de koningin der Ethiopiërs,
            die heel haar schatkist beheerde.
            Hij was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden.
28)      Hij keerde terug,
            zat in zijn wagen
            en las de profeet Jesaja.
29)      En de Geest zei tot Fillipus:
                        Ga toe en voeg je bij deze wagen!
30)      En Fillipus liep toe
            en hoorde hem de profeet Jesaja lezen.
            Hij zei:
                        Versta je wat je leest?
31)      Hij zei:
                        Hoe zou dat kunnen,
                        als niemand mij de weg wijst?
            En hij verzocht Filippus op te gaan
            en met hem te zitten.
32)      En het gedeelte van de Schrift dat hij las was dit:
Als een schaap werd hij ter slachting geleid
en als een lam dat stemmeloos is tegenover zijn scheerder,
zo doet hij zijn mond niet open.
33)                  In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen:
                        wie zal zijn afkomst verhalen?
                        Want zijn leven wordt weggenomen van de aarde(Jes. 53, 7-8).
34)      De kamerling nu antwoordde Fillipus en zei:
                        Ik smeek je,
                        over wie zegt de profeet dit?
                        Over zichzelf of over iemand anders?
35)      Fillipus nu opende zijn mond
            en beginnend vanuit deze Schrift,
verkondigde hij hem Jezus.
36)      En de weg vervolgend,
            kwamen zij bij een water
            en de kamerling zei:
                        Zie, water!
                        Wat verhindert mij gedoopt te worden? 

37)      [ En hij zei:
              als je uit heel uw hart vertrouwt,
              is het geoorloofd.
             En hij antwoordde en zei:
             Ik vertrouw erop dat Jezus Christus de zoon van God is.]

38)      En hij beval de wagen stil te houden 
            en beiden daalden zij af in het water,
            zowel Fillipus als de kamerling,
            en hij doopte hem.
39)      En toen zij uit het water waren opgegaan,
            nam de Geest van de Heer Fillipus weg.
            En de kamerling zag hem niet meer,
            want hij ging zijn weg met blijdschap.
40)      Fillipus werd gevonden te Asdod
            en ging rond om het evangelie te verkondigen
            aan alle steden,
            totdat hij kwam in Caesarea.
            
            
Woensdag 6 juli

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
terug