Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Eerstvolgende meelezen is op: 
                
Woensdag 7 december

Matteüs 2 : 1 – 23

I          1)         Toen nu Jezus verwekt was
                        in Bethlehem in Judea
                        in de dagen van Herodes de koning
                        zie! magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan
            2)         en zeiden:
                        Waar is de koning der Joden die geboren is?
                        Want wij hebben zijn ster gezien in de opgang
                        en wij zijn gekomen om hem te aanbidden.
            3)         Toen de koning Herodes het hoorde raakte hij in verwarring
                        en geheel Jeruzalem met hem.
            4)         Hij vergaderde al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk
                        en wilde van hen vernemen waar de Christus zou worden verwekt.
            5)         Zij zeiden tot hem:
                        in Bethlehem in Judea
                        want aldus is geschreven door de profeet:
           
6)         en jij Bethlehem, land van Juda
                        geenszins ben jij de geringste onder de leidslieden van Juda:
                        want uit jou zal de Leidsman uitgaan
                        die mijn volk Israël weiden zal.

II         7)         Toen heeft Herodes
                        in het verborgene de magiërs geroepen
                        en kwam nauwkeurig van hen te weten de tijd dat de ster was verschenen.
            8)         Hij zond hen naar Bethlehem en zei:
                                    Ga heen en doe nauwkeurig navraag naar het kind
                                    en wanneer jullie het gevonden hebben, meldt het mij
                                    opdat ook ik kom om hem te aanbidden.

III       9)         Toen zij de koning gehoord hadden gingen zij heen.
                        En zie! de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit
                        totdat hij kwam en stond boven waar het kind was.
            10)       Als zij de ster zagen verblijdden zij zich met zeer grote blijdschap
            11)       en zij kwamen in het huis en zagen het kind met Maria zijn moeder,
                        en zij vielen neer en aanbaden hem,
                        en zij openden hun schatten en brachten hem geschenken:
                        goud wierook en mirre.
            12)       En in een droom gewaarschuwd om niet terug te keren naar Herodes
                        weken zij uit, langs een andere weg, naar hun land.

13)       En toen zij waren uitgeweken
            zie! de bode van de HEER verschijnt in de droom aan Jozef en zei:
                        Sta op, neem het kind en zijn moeder tot je
                        en vlucht naar Egypte,
                        en wees daar totdat ik het je zal zeggen;
                        want Herodes zal het kind zoeken om het te doen verdwijnen.
14)       Hij dan stond op, nam het kind en zijn moeder tot zich, in de nacht,
            en week uit naar Egypte.
15)       Hij was daar tot het einde van Herodes,
            opdat vervuld zou worden hetgeen de HEER heeft gesproken
            door de profeet die zegt:
           
Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
 
16)       Toen Herodes zag dat hij door de magiërs was bespot
            barste hij uit in grote woede,
            en zond zijn mensen
om alle kinderen van Bethlehem en in het gebied daarvan
om te brengen,
            van twee jaar en daaronder
            volgens de tijd die hij nauwkeurig was te weten gekomen van de magiërs.
17)       Toen werd vervuld wat gesproken is door Jeremia
de profeet, die zegt:
 
18)                   Een stem werd gehoord te Rama
                        een groot wenen en klagen
                        Rachel beweende haar kinderen;
                        en wilde niet getroost worden
                        omdat zij er niet meer zijn.
 
19)       Toen Herodes ten einde kwam
            zie! de bode van de HEER verschijnt in de droom aan Jozef, in Egypte,
20)       en zei:
                        Sta op, neem het kind en zijn moeder tot je
                        en ga naar het land Israël;
                        want zij die de ziel van het kind zochten zijn gestorven.
21)       Hij dan stond op en nam het kind en zijn moeder tot zich
            en ging het land Israël in.
22)       Maar toen hij hoorde dat Archelaüs koning was over Judea
            in plaats van zijn vader Herodes
            vreesde hij daar heen te gaan.
            En gewaarschuwd in een droom,
            week hij uit naar de landstreek van Galilea.
23)       En hij kwam en ging wonen in een stad genaamd Nazaret,
            opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeten:
                       Nazoreeër zal hij geroepen worden.
Eerstvolgende Meelezen: 
Woensdag 21 december

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
terug