Financiën Financiën

FINANCIEN


Zoals elk jaar willen wij u graag op de hoogte houden van het financiële wel en wee van de wijkgemeente Archipel Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.

De kerkenraad heeft onlangs de begroting 2023 en verder goedgekeurd. De toelichting van de penningmeester op het voorlopige resultaat 2022, de begroting 2023 en een doorkijkje naar latere jaren kunt u hier lezen.

Onderstaand is een gecombineerde jaarrekening van de Wijkgemeente over 2021 – en ter vergelijking de cijfers over 2020 - met daarnaast de  begrotingen voor 2021 en 2022. U treft de jaarrekeningen aan op de website onder de knop ANBI, waarbij aangegeven is dat de accountantscontrole van de jaarrekening 2021 van de Wijkstichting nog niet heeft plaats gevonden. De jaarrekeningen over 2020 en de begroting voor 2022 werden op 9 December 2021 door de Wijkkerkenraad goedgekeurd.   
  2020 2021 2021 2022
   Actueel Begroot  Actueel Begroot
INKOMSTEN        
Bijdragen van leden (Actie        
  Kerkbalans, legaten) 262.297 220.000 255.077 230.000
Collectes 7.431 6.000 8.363 7.500
Verhuur Gebouwen 17.439 20.300 21.871 22.000
         
   Totaal Inkomsten 287.167 246.300 285.311 259.500
UITGAVEN        
Afdracht Prot Gem Den Haag 99.000 90.000 99.000 100.000
Personeelskosten 98.590 121.800 128.025 135.000
Gebouwen en Inventaris        
  - Onderhoud, Gas Water Licht 32.750 29.000 29.376 32.000
  - Verzekeringen, Belastingen 8.643 8.500 7.848 8.500
  - Afschrijvingen 29.226 27.200 33.357 37.600
Erediensten en bijeenkomsten     8.410 8.000 7.403 10.000
Andere activiteiten 4.233 3.750 2.855 8.000
Wijkblad Onderweg 7.866 5.500 5.732 5.500
Administratie en Beheer 28.363 27.500 24.717 27.400
Pastoraaat                                    17.368        
Overige Kosten/Baten 354     1.000        745 1.000
         
   Totaal Uitgaven 334.803 322.300 338.051 365.000
         
Saldo lopende rekening -47.636 -76.000 -53.006 -105.500
         
Inkomsten uit Beleggingen 17.033 17.000 10.875 11.500
Ongerealiseerde Koersresultaten Beleggingen -49.038 0 145.314 0
Vrijval Onderhoudsvoorziening   18.995      
Verandering Eigen Vermogen -60.647 -61.000 103.183 -94.000

Tekorten op de lopende rekening van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Voor het tweede jaar op rij heeft de Wijkstichting een bijdrage overgemaakt in verband met het negatieve resultaat van de Beheersstichting over 2021, en wel een bedrag van € 15.168. De Wijkstichting had eind 2021 een garantievermogen - bestaande uit de Algemene reserve, de Bestemmingsreserves en de Bestemmingsfondsen minus de Boekwaarde van Materiele Activa - van € 1.778.000.  Gegeven de begrote tekorten, de benodigde uitgaven voor groot onderhoud en de plannen voor de verbouwing van de Kapel is dit garantievermogen hard nodig.

De middelen van de Wijkstichting worden belegd en verwezen wordt naar het Beleggingsstatuut dat ook op de website te vinden is. Op de inkomsten uit beleggingen drukken de advieskosten van de bank (2021 € 8.400, 2020 € 7.700). De defensief ingestelde beleggingsportefeuille herstelde gedurende 2021 verder van de verliezen geleden in begin 2020 toen de corona pandemie uitbrak. Tegen het einde van het jaar nam de inflatie druk toe, mede als gevolg van sterk gestegen energie prijzen, en voorzag de financiële markt rente verhogingen. Deze combinatie van per saldo negatieve ontwikkelingen zette zich in 2022 voort. Al met al kon over 2021 een positief koersresultaat worden gerapporteerd van in totaal € 145.300 (tegen vorig jaar een negatief koersresultaat van € 47.600). Dividend en rente inkomsten brachten daarnaast € 19.200 (2020 € 24.800) voor aftrek van bankadvieskosten binnen.
De Wijkstichting heeft in totaal € 92.600 aan investeringen verricht in het verslagjaar.

De renovatie van de kerkenraadskamer heeft € 46.300 gevergd, waarbij er voor € 5.700 nieuwe tafels en verlichting is aangeschaft. De renovatie van de Ark vroeg € 13.800 en renovatie van de kosterswoning € 5.300. Voor € 1.600 werden een nieuwe pc voor het Kerkelijk Bureau en een stofzuiger aangeschaft.  
De vervanging van de Audio Visuele installatie in de kerkzaal was een project dat dankzij crowd funding tot een uiterst succesvol resultaat heeft geleid. De totale investering in deze apparatuur vergde € 35.300. Door giften van gemeenteleden en een bijdrage van de Wijkdiaconie is een bedrag van € 26.700 opgehaald. Hieronder was ook de gift van een gemeentelid van € 5.000 in 2020, welke een belangrijke impuls was voor dit project. Per saldo heeft de Wijkstichting het restant van € 8.600 geïnvesteerd in de nieuwe installatie.  

In het voorgaande jaar is besloten vanaf 2021 groot onderhoud op de balans te activeren en af te schrijven over de economische levensduur. In het verslagjaar is op deze basis € 11.900 aan buitenschilderwerk geactiveerd. Dit wordt over een periode van 10 jaar afgeschreven.

In het verslagjaar is de Stichting tot Behoud van de Duinzichtkerk opgeheven. Deze stichting had zich beijverd om gelden bij elkaar te brengen voor de instandhouding van het gebouw van de Duinzichtlerk, maar was al enige jaren inactief. Het vermogen van de stichting ter grootte van € 9.200 is geschonken  aan de Wijkstichting onder voorwaarde dat het gebruikt zou worden voor de verbouwing van de kapel. Dankbaar voor de inzet van zovelen is het bedrag toegevoegd aan het Bestemmingsfonds Verbouwing Kapel. De commissie Toekomst Kerkgebouw heeft gedurende 2021 € 14.500 uitgegeven, waarvan het grootste deel besteed is aan het voorbereidende werk door het architectenbureau. Het Bestemmingsfonds Verbouwing Kapel stond eind 2021 op € 11.500.

Een gemeentelid heeft een gift van € 10.000 gedaan aan de Wijkstichting onder voorwaarde dat de voordeuren van het kerkgebouw aan de van Hogenhoucklaan worden gerestaureerd. Hiertoe is een apart Bestemmingsfonds opgezet.   

Over 2021 werd een tekort op de lopende rekening van € 53.000 genoteerd, terwijl er een tekort van  € 76.000 was begroot.  

De totale inkomsten waren € 39.000 boven begroting. Inkomsten uit Vrijwillige Bijdragen en Giften bedroegen over 2021 € 252.900. Dat is bijna € 33.000 boven de begroting en ook een fraaie toename ten opzichte van 2020. Uit legaten werd € 2.200 ontvangen (vorig jaar € 36.245). Ook konden hogere inkomsten dan begroot uit collectes en verhuur worden gerapporteerd.   

De kosten waren echter € 16.000 hoger dan begroot en iets hoger dan in 2020. Aan de Protestantse Gemeente Den Haag (PGG) werd een bedrag van € 99.000 afgedragen. Dit is € 9.000 boven de begroting, omdat eerder verwacht werd dat de PGG een deel van de extra kosten van de nieuw aangetrokken medewerker in het Pastoraat zou dragen. De bijdrage aan de PGG dekt nu de kosten van het traktement van de wijkpredikant en enige andere afdrachten aan de PKN die voor onze wijkgemeente door de PGG worden betaald. De totale personeelskosten vielen met € 128.000 ook hoger uit dan begroot (€ 121.800). Deze waren € 29.800 hoger dan in 2020, mede als gevolg van het aantrekken van de medewerker in het Pastoraat. De overige kosten waren per saldo € 8.600 lager dan begroot. Hierin kan al wel een negatieve ontwikkeling in de kosten van energie worden gezien, deze waren met € 15.300 bijna € 4.000 boven de realisatie in 2020.   

Positief was het enthousiasme van gemeenteleden om specifiek bij te dragen aan de muzikale begeleiding tijdens kerkdiensten. In totaal werd € 3.500 ontvangen, waardoor deze kosten voor driekwart werden gedekt. Ook de eerste Duinzichtgesprekken leverden een licht positieve bijdrage op. Tegenvallend waren de vrijwillige bijdragen voor het wijkblad Onderweg. Slechts € 2.200 werd ontvangen tegen een begroting van € 4.500. Na de heronderhandelingen in 2020 vielen de drukkosten echter bijna € 4.000 lager uit, waardoor per saldo de kosten voor Onderweg net iets boven de begroting lagen, maar toch € 2.100 minder dan in 2020.    
Wij streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2022 is dat wederom niet gelukt.  Uw vrijwillige bijdragen zijn daarom van groot belang om de financiële situatie van de Wijkgemeente gezond te maken, zodat slechts een beperkt beroep op het vermogen van de Wijkstichting gedaan hoeft te worden.   

Bijlagen
Begroting 2022
Begroting 2021

Beleggingsstatuut
 
terug