Financiën Financiën
Ieder jaar start in januari de financiële Actie Kerkbalans ten behoeve van de Beheersstichting Duinzichtkerk-Vredeskapel.

Waarom zou u bijdragen?
De wijkgemeente wil vanuit het Evangelie een open gemeenschap in de buurt zijn. Een plaats voor ontmoeting, voor het delen van vreugde en verdriet, voor inspiratie en voor werken aan een leefbare wereld. De meer dan 60 kerkdiensten in een jaar en de vele andere activiteiten daarbuiten, dat kan natuurlijk niet voor niets. Daarom wordt aan het begin van het jaar aan iedereen, die in de administratie  staat, gevraagd om bij te dragen aan de wijkgemeente Archipel Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.

Geen subsidie, wel jaarlijks tekort
De kerk krijgt als instelling geen subsidie, zoals wel eens ten onrechte wordt gedacht. Daarom is de wijkgemeente financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van uw giften.  
Overzicht financiële situatie
Onderstaand is een gecombineerde jaarrekening van de Wijkgemeente over 2019 met daarnaast de  begrotingen voor 2019 en 2020. U treft de jaarrekeningen aan op de website onder de knop ANBI. De jaarrekening van de Wijkstichting over 2019 is voorgelegd aan de accountant ter controle. De jaarrekeningen over 2018 en de begroting voor 2020 werden op 12 December 2019 door de Wijkkerkenraad goedgekeurd.   
 
  2018 2019 2019 2020
   Actueel Begroot  Actueel Begroot
INKOMSTEN        
Bijdragen van leden (Actie        
  Kerkbalans, legaten) 262.413 230.000 226.888 225.000
Collectes 8.172 6.000 7.524 6.000
Verhuur Gebouwen 40.094 11.250 13.546 11.400
         
     Totaal Inkomsten 310.679 247.250 247.957 242.400
         
Afdracht Prot Gem Den Haag 120.000 120.000 84.000 84.000
Personeelskosten 85.410 99.500 99.995 102.500
Gebouwen en Inventaris        
  - Onderhoud, Gas Water Licht 27.383 25.000 29.771 24.500
  - Verzekeringen, Belastingen 8.798 8.000 7.675 8.000
  - Afschrijvingen 18.657 19.200 24.975 27.200
Erediensten en bijeenkomsten     5.959 5.800 5.098 4.800
Andere activiteiten 4.409 5.000 3.372 3.750
Wijkblad Onderweg 3.435 6.000 4.797 5.400
Administratie en Beheer 20.388 22.600 20.406 22.450
Cie Toekomst Kerkgebouw                                           5.284               0        
Overige Kosten/Baten             0 1.000    -7.581     1. 000
         
Totaal Kosten 300.955 312.100 272.509 283.600
         
Saldo lopende rekening 10.956 -64.850 -24.552 -41.200
         
Inkomsten uit Beleggingen 19.102 17.000 30.421 18.500
Ongerealiseerde Koersresultaten Beleggingen -63.110 0 140.241 0
Verkoop opbrengst Malakka-
Straat 5/7 na kosten
    773.963  
Extra bijdrage PGG                                            -10.000   -7.000  
Toevoeging Bestemmingsfonds Toekomst Kerkgebouw DZK -15.000 0  -15.000 0
         
Verandering Eigen Vermogen -58.052 -47.850 898.074 -22.700

Eventuele tekorten op de lopende rekening van de Beheersstichting worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Deze Wijkstichting heeft eind 2019 een Eigen vermogen, bestaande uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserve Ongerealiseerde Waardeverschillen op Effecten, samen groot € 1.989.000.

De middelen van de Wijkstichting worden belegd en verwezen wordt naar het Beleggingsstatuut dat ook op de site te vinden is. Op de inkomsten uit beleggingen worden de advieskosten van de bank in mindering gebracht (2019 € 7.900, 2018 € 6.500). Gedurende 2019 herstelden de financiële markten zich van de verlies-periode eind 2018. Echter, de corona – crisis heeft in de eerste helft van 2020 weer voor significante onrust gezorgd.  Ook nu weer zijn er ongerealiseerde koersverliezen geleden op de beleggingsportefeuille, welke ook dit maal relatief robuust blijkt te zijn. In januari 2019 verkocht de Wijkstichting de panden Malakkastraat 5 en 7 met een gerealiseerde verkoopopbrengst van € 785.000 (na kosten bijna € 774.000).

De Wijkstichting financiert tevens de benodigde investeringen. De Herinrichting van de Kerkzaal werd afgerond met de laatste betaling voor de nieuwe stoelen van € 17.000. De afschrijvingen over de totale investeringen in dit kader worden gedekt uit het Bestemmingsfonds Herinrichting Kerkzaal, dat eind 2019 € 36.050 bedroeg.  Gedurende het jaar werd ook € 950 besteed aan de aanschaf van buitentafels op het kerkplein.

De ingrijpende renovatie van de pastorie naast de DZK is echter de focus geweest van de investeringen in 2019. Belangrijk oogmerk van de renovatie was de duurzaamheid van dit pand te verbeteren, waardoor het pand beter bewoonbaar is geworden. De keuken en de twee badkamers zijn geheel vernieuwd, zomede de elektrische- en verwarmingsinstallaties.  De nieuwe wijkpredikant heeft aangegeven met plezier de pastorie met zijn gezin te zullen betrekken in juli 2020. De investeringen in de renovatie bedroegen in 2019 € 219.750. Uit de Onderhoudsvoorziening werden kosten voor het waterdicht maken van de kelder van de pastorie en het vernieuwen van het voegwerk aan de buiten muren van de pastorie gedekt, samen ter grootte van € 9.450.   

De commissie Toekomst Kerkgebouw heeft gedurende 2019 € 2.000 uitgegeven aan de ontwikkeling van een vergunningsaanvraag bij de burgerlijke gemeente. Het Bestemmingsfonds voor de Verbouwing van de Kapel staat eind 2019 derhalve op € 28.000.

Tekorten zijn op de lange duur niet houdbaar
Over 2019 werd een tekort op de lopende rekening van € 24.550 gerealiseerd. terwijl er een tekort van meer dan € 64.850 was begroot. De Actie Kerkbalans bracht met € 223.500 liefst € 28.900 of 11,5% minder op dan in 2018 (€ 252.400). Een zekere daling was weliswaar voorzien in de begroting, maar het is teleurstellend dat de begrote inkomsten van € 230.000 niet werden gehaald. De daling in aantallen bijdragende leden zet zich onverminderd voort. Dit is een zorgelijke situatie, want deze ontwikkeling valt samen met het wegvallen van de commerciële verhuur van de pastorie. Dankzij wat hogere inkomsten dan begroot uit collectes en verhuur werd toch het totaal begrote inkomsten niveau gehaald.

De totale kosten lagen bijna € 40.000 lager dan begroot – en € 28.500 lager dan in 2018 – voornamelijk omdat de afdracht aan de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) € 36.000 lager was dan begroot. De PGG hoefde gedurende 2019 immers niet de kosten van een voltijds wijkpredikant voor onze wijkgemeente te dragen, maar droeg de halftijds kosten van onze interim predikant.

Wij streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2020 is dat wederom niet gelukt. Een situatie die nog verergerd wordt doordat wij vanaf augustus 2020 de bijdrage aan de PGG weer op het oorspronkelijke niveau van € 10.000 per maand willen brengen. Dit in relatie tot het – overigens verheugende – feit dat we een nieuwe wijkpredikant hebben kunnen beroepen.

De medewerk(st)ers van de Duinzichtkerk (koster, organist, jeugdwerker en bureau-medewerkster) zijn in dienst van de Beheersstichting. Ook het beheer van de gebouwen en woningen behoort tot de verantwoordelijkheid van de Beheersstichting. Zij neemt voorts alle exploitatiekosten van de Wijkgemeente voor haar rekening.

Uw vrijwillige bijdragen zijn daarom van groot belang om de financiële situatie van de Wijkgemeente gezond te houden, zodat slechts een beperkt beroep op het vermogen van de Wijkstichting gedaan hoeft te worden.  

Meer jaren schenking is voordeliger.
Jaarlijkse schenkingen en giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De wettelijk vastgelegde grenzen in dit verband (minimum- en maximumbedrag) komen te vervallen indien u zich in een schriftelijke overeenkomst met de Beheersstichting verbindt tot het doen van een bepaalde jaarlijkse gift over een aansluitende periode van minimaal vijf jaar (periodieke gift). Het is niet langer noodzakelijk deze overeenkomst notarieel te laten vastleggen. Verder kunt u de Beheersstichting in uw testament een legaat toekennen voor het werk in en om de Duinzichtkerk. 

Inlichtingen
Indien u nadere informatie wilt, kunt u die inwinnen bij het kerkelijk bureau (070 – 3245778 of email info@duinzichtkerk.nl) of bij de penningmeester, Kerst Troost (06 837 02 602, kerstktroost@gmail.com).

Bijgewerkt juni 2020Bijlagen
Begroting 2021
Begroting 2020

Beleggingsstatuut
 
terug