Financiën Financiën

FINANCIEN

Zoals elk jaar willen wij u graag op de hoogte houden van het financiële wel en wee van de wijkgemeente Archipel Benoordenhout rond de Duinzichtkerk.
In deze corona crisis heeft de Duinzichtkerk geen beroep willen doen op mogelijke overheidsondersteuning. Kerken ontvangen normaal ook geen subsidie, maar wij blijven wel verantwoordelijk voor het betalen van salarissen en het onderhoud van de gebouwen. De wijkgemeente is daarvoor financieel gezien vrijwel geheel afhankelijk van uw giften.  

Onderstaand is een gecombineerde jaarrekening van de Wijkgemeente over 2020 met daarnaast de  begrotingen voor 2020 en 2021. U treft de jaarrekeningen aan op de website onder de knop ANBI. De jaarrekeningen over 2020 en de begroting voor 2022 werden op 9 December 2021 door de Wijkkerkenraad goedgekeurd.   
  2019 2020 2020 2021
   Actueel Begroot  Actueel Begroot
INKOMSTEN        
Bijdragen van leden (Actie        
  Kerkbalans, legaten) 226.888 225.000 262.297 220.000
Collectes 7.524 6.000 7.431 6.000
Verhuur Gebouwen 13.546 11.400 17.439 20.300
         
   Totaal Inkomsten 247.957 242.400 287.167 246.300
UITGAVEN        
Afdracht Prot Gem Den Haag 84.000 84.000 99.000 90.000
Personeelskosten 99.995 102.500 98.590 121.800
Gebouwen en Inventaris        
  - Onderhoud, Gas Water Licht 29.771 24.500 32.750 29.000
  - Verzekeringen, Belastingen 7.675 8.000 8.643 8.500
  - Afschrijvingen 24.975 27.200 29.226 27.200
Erediensten en bijeenkomsten     5.098 4.800 8.410 8.000
Andere activiteiten 3.372 3.750 4.233 3.800
Wijkblad Onderweg 4.797 5.400 7.866 5.500
Administratie en Beheer 20.406 22.450 28.363 27.500
Pastoraaat                                      0     17.368   
Overige Kosten/Baten   -7.581     1.000        354 1. 000
         
   Totaal Uitgaven 272.509 283.600 334.803 322.300
         
Saldo lopende rekening -24.552 -41.200 -47.636 -76.000
         
Inkomsten uit Beleggingen 30.421 18.500 17.033 15.500
Ongerealiseerde Koersresultaten Beleggingen 140.241 0 -49.038 0
Verkoop opbrengst Malakka-
Straat 5/7 na kosten
773.963
 
             0  
Extra bijdrage PGG                                            -7.000   0  
Toevoeging Bestemmingsfonds Toekomst Kerkgebouw DZK -15.000 0             0  
Vrijval Onderhoudsvoorziening       18.995  
Verandering Eigen Vermogen 898.074 -22.700 -60.647 -61.000

Tekorten op de lopende rekening van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel worden gedekt door bijdragen van de Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Voor het eerst in zeven jaar heeft de Wijkstichting een bijdrage overgemaakt in verband met het negatieve resultaat van de Beheersstichting over 2020, en wel een bedrag van € 6,576. De Wijkstichting heeft eind 2020 een garantievermogen, bestaande uit de Algemene reserve, de Bestemmingsreserves en de Bestemmingsfondsen minus de Boekwaarde van Materiele Activa, van € 1.734.000.  Gegeven de begrote tekorten, de benodigde uitgaven voor groot onderhoud en de plannen voor de verbouwing van de Kapel is dit garantievermogen hard nodig.

De middelen van de Wijkstichting worden belegd en verwezen wordt naar het Beleggingsstatuut dat ook op de website te vinden is. Op de inkomsten uit beleggingen worden de advieskosten van de bank in mindering gebracht (2020 € 7.700, 2019 € 7.900). Begin 2020 raakte de corona pandemie de financiële markten zeer stevig en werden significante ongerealiseerde koersverliezen op de portefeuille genoteerd. Gedurende het jaar herstelden de financiële markten zich weer behoorlijk, maar belangrijke sectoren bleven achter bij dit herstel. Al met al werd een ongerealiseerd verlies op de beleggingsportefeuille geleden van € 49,000 (2019 een ongerealiseerde winst van € 140,000).  Dividend inkomsten daalden ook met meer dan € 6.000.

De Wijkstichting financiert de benodigde investeringen. De ingrijpende renovatie van de pastorie naast de DZK (in 2019 werd hieraan € 219.750 uitgegeven) werd afgerond in 2020 met de aanleg van de tuin, een hek en een tuinhuisje. Ook werden nieuwe gordijnen aangeschaft en kleinere investeringen verricht. Al met al werd er € 17.600 additioneel geïnvesteerd in de pastorie. Later in het jaar werd € 3.600 besteed aan de aanschaf van digitale camera apparatuur voor de opname van de Tegengif films. 

De nieuwe wijkpredikant en zijn gezin bewonen sinds augustus 2020 deze fraaie pastorie.
In 2020 is ook € 2.250 uitgegeven aan het opstellen van een nieuw 5 jaren Onderhoudsplan voor het DZK complex. Met de kosten schattingen van dit nieuwe MJOP in de hand hebben we met de controlerend accountant overlegd hoe groot onderhoud in de toekomst financieel verwerkt zou worden. Het was gebruik dat onderhoud te financieren uit de Onderhoudsvoorziening, die over vele jaren was opgebouwd. Deze bleek echter niet meer aan te sluiten op de uitgaven die in de komende jaren verwacht worden. Besloten is vanaf 2021 groot onderhoud op de balans te activeren en af te schrijven over de economische levensduur. Wel is er een bedrag van € 135.000 apart gehouden voor eventuele vervanging van het luchtbehandelingssysteem. Uit de Onderhoudsvoorziening werd gedurende 2020 in totaal € 60.300 besteed aan de vervanging van goten en de afvoer van water langs een deel van de kerkzaal en de pastorie en aan buitenschilderwerk. Uit de Onderhoudsvoorzienig viel € 19,000 vrij dat aan het resultaat van 2020 is toegevoegd.

De commissie Toekomst Kerkgebouw heeft gedurende 2020 € 11.275 uitgegeven, waarvan het grootste deel besteed is aan een studie door consultants Kerk&Co. Een klein bedrag is nog nodig geweest voor de succesvolle verkrijging van de beperkte horeca-vergunning. Het Bestemmingsfonds voor de Verbouwing van de Kapel staat eind 2020 derhalve op € 16.700.
Een succesvolle geldwerving actie bracht € 14.400 binnen voor de aanschaf van het Tabernakel, de tent op het kerkplein, een ontmoeting en meditatie punt. Na de uitgaaf van € 9.500 voor de tent en bijbehoren blijft een Bestemmingsfonds over van € 4.900, waaruit toekomstig onderhoud aan het Tabernakel zal worden bekostigd.
Dankzij een gift van een gemeente lid is een Bestemmingsfonds van € 5.000 gestart voor de vervanging van de audiovisuele apparatuur in de Kerkzaal. Deze vervanging heeft inmiddels in 2021 plaats gevonden.
Over 2020 werd een tekort op de lopende rekening van € 47.600 gerealiseerd. terwijl er een tekort van  € 41.200 was begroot.
 
Totale inkomsten waren bijna € 45,00 hoger dan begroot. Dat kwam voornamelijk door de ontvangst van twee legaten, tezamen € 36,345 (In 2019 werd € 3.000 aan legaat ontvangen). De Actie Kerkbalans (inclusief niet specifieke giften) bracht met € 225.952 iets meer binnen dan over 2019 en overtrof daarmee de begroting.  Hogere inkomsten dan begroot uit collectes en verhuur completeren het verschil.  

De kosten waren echter meer dan € 51,000 hoger dan begroot en meer dan € 62,000 hoger dan in 2019. De komst van de nieuwe wijkpredikant betekende ook dat de afdracht aan de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) weer omhoog moest met € 15.000 boven begroting. De PGG draagt immers de kosten van de emolumenten van de predikanten. Onder Pastoraat worden de niet begrote kosten van het afscheid van de interim-predikant, de intrededienst en de verhuiskosten van de nieuwe wijkpredikant gerapporteerd voor een totaal van € 17.400. In vrijwel alle andere kostenposten, met uitzondering van personeelskosten, is sprake van lichte tot serieuze overschrijding van de begrote kosten. Stijgende drukkosten en lagere bijdragen voor het wijkblad Onderweg maakten heronderhandelingen met de drukker nodig. Onderweg verschijnt in 2021 daarom 8 maal in plaats van de eerder gebruikelijke 10 maal. De stijging in de porti kosten naar € 4.400 (begroot € 1.000) moet tegen het licht van de lockdown worden bezien en de noodzaak contact te onderhouden met gemeenteleden.   

Wij streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. In de begroting van 2021 is dat wederom niet gelukt.  Uw vrijwillige bijdragen zijn daarom van groot belang om de financiële situatie van de Wijkgemeente gezond te maken, zodat slechts een beperkt beroep op het vermogen van de Wijkstichting gedaan hoeft te worden.  

Bijgewerkt december 2021, KKT                                             Bijlagen
Begroting 2022
Begroting 2021

Beleggingsstatuut
 
terug