Financiën Financiën

De financiën van de Duinzichtkerk zijn kwetsbaar. Er vinden veel activiteiten plaats en de wisselwerking met onze buurt wordt steeds sterker. Dat is goed. Maar we moeten dat allemaal zelf financieren, een kerk krijgt geen subsidie. In 2022 is dat wat betreft het ‘lopende werk’ goed gelukt, vooral dankzij genereuze bijdragen van gemeenteleden. Dat is cruciaal: alleen door onze eigen bijdragen kunnen we blijven bestaan. Het Bestuursverslag over 2022  laat zien dat dit op lange termijn niet zonder meer goed gaat. We hebben een gebouw dat de 100 jaar begint te naderen en het onderhoud neemt navenant toe. Gelukkig beschikken we nog over een mooi financieel vermogen, maar de combinatie van noodzakelijke verbouwing (inclusief zonnepanelen), onderhoud en te verwachten jaarlijks financieel tekort maakt ons kwetsbaar. Daarom is voor 2024 een begroting opgesteld waarin op uitgaven is bezuinigd en inkomsten zijn verhoogd. De begroting is door de kerkenraad goedgekeurd, de toelichting voor rekening van de kerkrentmeesters.  Onder het kopje ANBI vindt u de jaarverslagen. Per 2023 zal dit vanwege de fusie van de stichtingen, de Stichting Duinzichtkerk, behelzen.


Bijlagen
Begroting 2024
Toelichting begroting 2024
Bestuursverslag 2022
 
terug