Wat doet de ouderling? Wat doet de ouderling?
In de kerkorde en ordinantie van de PKN (versie december 2019) is de taak van de ouderlingen omschreven in ordinantie 3 artikel 10:
  • de zorg voor de gemeente als gemeenschap; 
  • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten; 
  • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
  • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping; 
  • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere vergaderingen en tezamen met de predikanten; 
  • de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en het opzicht over de leden van de gemeente. 
Het bezoeken van gemeenteleden wordt in de eerste plaats op aanvraag georganiseerd. In het wijkblad wordt dit in ieder nummer aangegeven. Er is afstemming over de pastorale zorg tussen predikant en ouderlingen. De predikant draagt in eerste instantie zorg voor het crisispastoraat. De ouderlingen informeren de predikant over hun contacten in de gemeente. 

Verder wordt de pastorale zorg zoveel mogelijk uitgevoerd door gemeenteleden met elkaar in gesprek te brengen over geloven en aanverwante onderwerpen. Op die manier worden verbindingen aangebracht in de gemeente, ten dienste van de gemeenschapsvorming. Er zijn kringen voor specifieke leeftijdscategorieën evenals gespreksbijeenkomsten voor leden van verschillende leeftijdscategorieën. 

De ingeschreven leden zijn verdeeld in vier leeftijdscategorieën. Iedere ouderling is verantwoordelijk voor zijn eigen leeftijdsgroep: één ouderling voor de leeftijdsgroep tot 25 jaar, één ouderling voor de leeftijdsgroep 25 t/m 49-jarigen, twee ouderlingen voor de leeftijdsgroep 50 t/m 69-jarigen en drie voor de leeftijdsgroep 70 jaar en ouder. 

Het 'team meeleven', bestaande uit gemeenteleden, ondersteunt de ouderlingen in hun pastorale zorg. Twee keer per jaar komt deze groep tezamen met het consistorie voor toerusting en bespreking van ervaringen waar ze tegenaan lopen in hun ontmoetingen met de gemeenteleden. 

Eén pastorale ouderling is afgevaardigde naar de kleine kerkenraad. 

Het consistorie bestaat uit de predikant en de pastorale ouderlingen. Zij vergaderen één keer per twee maanden. 

Contact: ouderlingen@duinzichtkerk.nl
 
terug