ANBI Beheersstichting ANBI Beheersstichting

Ter voldoening aan wijzigingen in de regelgeving betreffende een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt het volgende bekendgemaakt.

De Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel en de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel zijn beide algemeen nut beogende instellingen gericht op de Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel. Door deze wijkgemeente is een beleidsplan voor de periode 2016 – 2021 opgesteld, waarin het geven van gestalte van de liefde van Christus in de wijk centraal staat. Dit beleidsplan wordt uitgewerkt in diverse werkplannen en ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau.

 
Naam ANBI: Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel
Telefoonnummer  070- 324 57 78
RSIN/Fiscaal nummer: 806976172
Website adres: www.duinzichtkerk.nl
E-mail: info@duinzichtkerk.nl
Adres: van Hogenhoucklaan 91
Postcode: 2596 TC
Plaats: Den Haag
 
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder KvK- nummer: 27173090 en RSIN 806976172 met als adres: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC ’s-Gravenhage, tel: 070- 324 57 78, e-mail: info@duinzichtkerk.nl.

De stichting heeft blijkens haar statuten tot doel 
a.
 het beheer en exploitatie van onroerende goederen en de verwerving, het beheer en exploitatie van andere activa ten behoeve van de wijkgemeente rond de Duinzichtkerk en de Vredeskapel behorende tot de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage,
b. 
de behartiging van de materiële belangen van de wijkgemeente en 
c. het verrichten van uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de geloofsgemeenschap binnen de wijkgemeente en de dienst daarvan aan de maatschappij en alles wat daarmede verband houdt.


Het bestuur van de stichting bestaat uit mevrouw Y.K de Boer (voorzitter) , mevrouw G. de Kleijn (secretaris), de heer P.A. Boot (penningmeester), mevrouw C. Weeda en de heer R. Duit. De bestuurders ontvangen geen beloning ten laste van de stichting.

De penningmeester is verplicht na afloop van het boekjaar een balans en een verlies en winstrekening over het afgelopen jaar op te maken, die na akkoordbevinding door het bestuur aan de kerkenraad van de wijkgemeente ter goedkeuring worden voorgelegd. De laatst beschikbare jaarrekening als ook de statuten van de stichting is aan het slot van deze bekendmaking opgenomen.

Begroting 2023 en verder
Jaarverslag 2022
Bestuursverslag 2022
Statuten beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel
terug