Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Volg de zondag Volg de zondag
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 4 december  2022, 10.00 ds Ad van Nieuwpoort, Tweede Advent

 
Preek van zondag 27 november jl. Preek van zondag 27 november jl.
Omdat velen de dienst online niet konden volgen, bijgaand de preek van jl. zondag 27 november
 
lees meer »
 
Deze Zondag

Deze Zondag
Uit je bubbel

Hoe kom je uit je bubbel? In onze welvarende streken ervaren mensen hun leven vaak als een project waarin zoveel mogelijk eigen plannen en wensen tot vervulling moeten komen. Er worden zelfs lijstjes gemaakt van stappen die gezet moeten worden, wil het leven een beetje geslaagd zijn. Werkgevers werken daar maar al te graag aan mee. Het is immers een goed middel om mensen aan je te binden. Maar hoezeer kunnen die plannen en stappen niet ook worden tot een kooi waar je jezelf in opsluit? En blijken die plannen vaak helemaal geen eigen plannen te zijn, maar eerder algemeen wenselijke draaiboeken waaraan je jezelf hebt onderworpen? Elke verrassing is een storing en als een plan mislukt, breekt een existentiële crisis uit.

De Jozef uit het evangelie naar Matteüs had ook een plan. Aanvankelijk natuurlijk een heel mooi plan: samenleven met zijn Maria. Hoe kan het mooier? Maar dan gaat het mis. Het loopt anders. Maria blijkt zwanger. Hoogst opmerkelijk, want zijn zaad is er niet aan te pas gekomen. In zijn voorgeschiedenis is het wel meer misgegaan, zo suggereert de verteller. Maar dit moet omzeild worden, want het past niet. Het voldoet niet.

Als Jozef echter op het punt staat zijn Maria weg te zenden, ‘omdat hij haar niet te schande wilde maken’, gebeurt er iets van een andere orde. Jozef droomt. En in die droom wordt er ingebroken in zijn bubbel, zou je kunnen zeggen. Er gebeurt iets dat hij zelf niet gepland had en niet voor mogelijk had kunnen houden. Iets uit de hemel. Een ondenkbaar geheim dient zich aan.

Hoezeer hij ook is uitgeschakeld als verwekker: hij krijgt ineens een rol te spelen die hij nooit voor mogelijk had kunnen houden. Hij krijgt een beslissende rol te spelen in een geschiedenis die een bevrijdingsgeschiedenis zal blijken te zijn.

Advent leert ons ontvankelijk te worden voor het onvoorziene en het ongeplande. Bij uitstek een tijd om eens even uit je bubbel te breken. Er is namelijk iemand op komst die ook wel ‘bevrijder van mensen’ wordt genoemd.

Ad van Nieuwpoort
 
 
Verwacht

Verwacht

Op zondag 11 december gaat Ad van Nieuwpoort in gesprek met psychiater en schrijver Esther van Fenema over haar nieuwste boek "Het verlaten individu". 

Meer info:www.duinzichtkerk.nlvoor vragen: 070 3245778

 
Duinzichtgesprek met Rosanne Hertzberger

Duinzichtgesprek met Rosanne Hertzberger

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

Op zondag 20 november ging Ad van Nieuwpoort in gesprek met Rosanne Hertzberger in het kader van de Duinzichtgesprekken. Het hoofdthema van de middag was 

Geloof in de wetenschap

De regen die middag heeft een groot getal toehoorders niet weerhouden de Duinzichtkerk te vullen. Allen nieuwsgierig naar wat Rosanne Hertzberger, microbiologe, schrijfster en NRC-columniste, zou gaan zeggen. Haar columns zijn immers vaak dwars, kritisch en prikkelend. Ze kiest voor optimisme. Ze is Joods maar heeft ervoor gekozen antisemitische dreigingen niet te voelen. Ze vindt haar vak, microbiologie, fascinerend omdat het leven om chemie draait. Rosanne beoefent het vak één dag in de week; daarnaast schrijft ze en neemt ze deel aan maatschappelijke debatten waarbij de wetenschap betrokken is.

Ad vraagt: als we niet in de wetenschap geloven, wat dan wel? Rosanne meent dat je niet van een vertrouwenscrisis kan spreken. Zeker, er is veel desinformatie, maar de wetenschap wint ondanks alles. Natuurlijk moet je niet ongerechtvaardigd hoog vertrouwen in de wetenschap hebben (ze staaft dit met voorbeelden uit het Covid-beleid van de regering, haar vak als het gaat om virussen en besmetting). Ze is niet altijd even betrouwbaar. Je kan er je eigen gelijk mee bewijzen. Je kan er van alles mee beïnvloeden, zoals levensstijl en overheidsbeleid. We misbruiken soms de wetenschap (zoals in de stikstofdiscussie).

Daarom moeten we kritischer kijken. Wetenschap is toe aan vernieuwing. Meer zaken als peer review, elkaar checken, kennis delen, kritische zelfkennis, uit de tunnelvisie komen, andere wijsheid zoeken, zijn nodig. Naar aanleiding van de klimaatconferentie licht ze dit toe: ze mist de inbreng van de fossiele industrie in het publieke debat juist omdat naar haar mening fossiel de transitie te zeer vertraagt. Geluid en tegengeluid zijn essentieel.
 
Haar slotakkoord is dan ook: hoed je voor te veel specialisme in je lekkere bubbel, leve het generalisme. Wetenschap, kom uit je warme bad en zoek andere inzichten uit verschillende vakgebieden op. Zo kom je dichter bij wat waar is.
    
Meer info:www.duinzichtkerk.nlvoor vragen: 070 3245778

 
Jeugd en Kinder Koor Kerstfeest 2022

Jeugd en Kinder Koor Kerstfeest 2022
Het is al bijna zover. Kerstfeest.
Zing mee op Kerstochtend met het Jeugd- en Kinderkoor voor kinderen van 6 -16 jaar onder leiding van dirigente Sarah Mareels.
Repeteren op de adventszondagen 27 november, 4, 11 en 18 december om 10.00 uur. En een Generale op 23 december om 15.30 uur.
Geef je snel op via info@duinzichtkerk.nl
 
The Great Books School

The Great Books School
Van harte uitgenodigd!

Op de laatste avond van de Great Book School serie over Joseph Roth ging Mirjam Elbers op dinsdag 15 november om 20.00 uur in de grote kerkzaal van de Duinzichtkerk in gesprek met vertaalster Els Snick als afronding van deze derde reeks GBS, waarin het boek Radetzkymars van Joseph Roth centraal staat.

De Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth. Hij werd geboren in 1894 nabij Lviv. In 1932 zag zijn belangrijkste boek ‘Radetzkymars’ het licht, een boek over de ondergang en het verlies van een vertrouwde wereld, het Habsburgse rijk. Een wat onbekendere titel wellicht, maar een echte ‘klassieker’ en kroniek van een bepalende wending in de Europese geschiedenis.

Het boek past daarom goed in de doelstelling van de Great Books School om de klassieke boeken van de westerse cultuur zélf te lezen – boeken die inmiddels onderdeel van ons cultureel vocabulaire, maar vaak niet (meer) gelezen worden.
Els Snick vertaalde Roths roman Radetzkymars in 2020. Zij is literair en journalistiek vertaalster (Duits-Nederlands), docent aan de universiteit van Gent en oprichter van het Joseph Roth Genootschap.

Kijk hier de lezing terug

 
 
Duinzichtgesprek Jan Anthonie Bruijn

Duinzichtgesprek Jan Anthonie Bruijn

Kort verslag van het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, op zondag 16 oktober 2022 in de Duinzichtkerk.
Kijk- en luister hier het hele gesprek terug.

Met mooie pianomuziek gespeeld door Reinout Jongsma wordt het interview ingeleid. Het gesprek draait om de vraag: is ons land nog bestuurbaar? En dan die ruwe en onbetamelijke omgangsvormen, wat moeten we daarmee?  Vragen die bij vele, niet in de politiek ingevoerde gewone mensen leven en hen doen afkeren van de politiek.
Bruijn benadert deze vragen enerzijds vanuit zijn persoonlijke drijfveer in de parlementaire democratie voor de gehele samenleving werkzaam te zijn, en anderzijds vanuit de parlementaire historie. Versplintering in zo vele fracties, verhoging van de kiesdrempel, zelfs slechte omgangsvormen zijn in zekere zin van  alle tijden. Als voorzitter van een volksvertegenwoordigend orgaan moet je telkens op de punt van je stoel zitten om de grenzen van het betamelijke te bewaken. Natuurlijk is dat zorgelijk, maar het Reglement van Orde geeft de vergadervoorzitter voldoende houvast. Bruijn is niet voor limitering van het aantal fracties. Het wezen van de democratie is dat een ieder een politieke partij moet kunnen oprichten en bovendien: wat vandaag een splinter is kan morgen een grote fractie zijn en omgekeerd.
 
Wat vindt Bruijn van alle politieke schandalen, zoals de toeslagenaffaire, Groningen, stikstof, asielopvang enz? Heeft dat te maken met de onbestuurbaarheid van ons land? Bruijn betwist dat. De Eerste Kamer behandelt 300 wetsvoorstellen per jaar en kijkt terdege naar de uitvoerbaarheid, maar je moet naar zijn mening het aantal mislukkingen relativeren. Veel gaat wel goed. Wat niet wegneemt dat de politicus zich de mislukking  behoort aan te trekken en er lering uit moet trekken.
Dit gebeurt ook. Bruijn vindt daarom dat Nederland intensief en goed wordt bestuurd. Als er maar voldoende vertrouwen in de politiek bestaat dat crises worden overwonnen. Uiteindelijk bestaat dat vertrouwen.

Wat Bruijn wel kwetsbaar acht is dat de hele politiek zwaar rust op politieke partijen, waarvan de aanhang steeds zwakker wordt. Het is zaak de jongere garde op te roepen politiek actief te worden. Nadenken dus over hoe het in de toekomst moet. Meer politiek debat digitaliseren, het Huis van Thorbecke herinrichten nu Europa zo belangrijk geworden is? Actief zoeken naar nieuwe wegen om  mensen te interesseren in de politiek.

In het vragenrondje komt de vraag op: moet de Eerste Kamer niet prominenter in het nieuws zijn over haar hoofdtaak, nl de bewaking van de kwaliteit van wetgeving? Bruijn: ja, en ook om de levende democratie daadwerkelijk te tonen. Maar die kwaliteitstoets van de wetten blijft de hoofdtaak van de Eerste Kamer en er is zijns inziens eerder behoefte aan een Derde Kamer dan aan slechts één Kamer der Staten-Generaal.

Bruijn’s verhaal is er een van het positieve: niet alleen de mislukkingen zien of zorgen hebben (die er allemaal zijn en waaruit we moeten leren). Relativeren en kennis van de parlementaire geschiedenis veraangenamen het politieke en publieke debat.

Jan Suijver
 

 
Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprek met Barbara Baarsma

Duinzichtgesprekken: Ad van Nieuwpoort in gesprek met Barbara Baarsma op zondag 18 september 2022.

Felle buien die zondagmiddag, maar toch een volle kerk die geinteresseerd is in Groene Groei, de titel van het boek van Barbara Baarsma. Het gesprek wordt prachtig ingeleid met pianomuziek van Martijn Pranger.

   Baarsma, als econome verbonden aan de Rabo-bank en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA alsook veelgevraagde deelneemster aan het publieke debat, introduceert zichzelf door te zeggen dat zij geen politieke standpunten bepleit, maar met economische feiten een bijdrage wil leveren aan het debat over de maatschappelijke uitdagingen. Er is behoefte aan feiten en kennis, zodat men beter kan oordelen.

   Op de vraag van Ad hoe de politiek reageert op die waaier aan uitdagingen antwoordt Baarsma dat ze op zichzelf respect heeft voor de oplossingen (zoals de bestrijding van de armoede als gevolg van de energieprijzen, het integraal zorgakkoord), maar dat die te veel “pleisters plakken” zijn. Het grote verhaal ontbreekt. Dit komt enerzijds door het korte-termijn-denken van de overheid, zelden verder dan vier jaar, terwijl grote vraagstukken een lange-termijn-benadering vragen,  maar anderzijds en misschien wel vooral door de vertrouwenscrisis die de politiek op dit ogenblik kenmerkt.

   Hoe keer je die, vraagt Ad. Lange adem. Hiervoor zijn leiderschap en moed nodig. Moeilijke boodschappen aan het electoraat overbrengen (inleveren, minderen, andere levensstijl) en niet gefocust zijn op politiek gewin bij de volgende verkiezingen. Politieke idealen op de langere termijn. Nog niet eens zoveel langer. Hoe betalen we onze welvaart in 2040 als tegenover twee AOWérs één werkende staat? Baarsma keert zich overigens tegen te veel pessimisme en doemdenken. Anders dan de sociale media doen geloven is er een grote zwijgende meerderheid die constructief nadenkt en werkt aan oplossingen voor de toekomst.

   In haar boek Groene Groei betoogt Baarsma dat groei nodig is om onze publieke voorzieningen op peil te houden. Dus ook groei in de belastingopbrengsten. Groene groei met duurzame investeringen en een bedrijfsleven dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kent. Op een vraag of haar eigen bank dat voldoende doet – die zou immers teveel niet-groene investeringen in de agrarische sector zouhebben gestimuleerd – merkt Baarsma op dat de Rabo “net de samenleving” is, 40000 medewerkers met verschillende opvattingen. Toch is de bank wel degelijk op de goede weg; alleen vindt zij  dat het sneller zou moeten.

  Heel veel vragen. Twee die u het meest interesseren. Als Baarsma minister van financien zou zijn, zou ze als eerste het belastingstelsel aanpakken: arbeid minder, rendement uit vermogen meer belasten, minder ingewikkeld en meer stimulansen die het bedrijfsleven sterker de groene kant op sturen. Over al dan niet doorgeschoten marktwerking (bij de zorg) vindt zij dat je niet moet generaliseren. Hangt erg af van de desbetreffende markt. Een goede mix tussen een sterke overheid en een sterke overheid, daar komt het op aan.

   Zij besluit met een citaat uit een toespraak van Roosevelt die een samenvatting van deze samenvatting is: veel critici staan wel te brullen langs de lijn, maar de goede politici doen hun best, tonen moed en kijken verder dan hun electorale neus lang is.

 

Jan Suijver

 
Credo voor Beginners

Credo voor Beginners
Credo voor beginners

Over wie hebben wij het als we het over ‘God’ hebben? Is geloven hetzelfde als vertrouwen? Is bijbels gesproken de schepping hetzelfde als de natuur en is Jezus iemand uit het verleden? Al dit soort vragen en vele anderen komen aan de orde in de zesdelige cursus ‘Credo voor beginners’. Een cursus onder leiding van Ad van Nieuwpoort bedoeld voor mensen die meer willen weten over de grondslagen van het christelijk geloof. Én voor wie overweegt om belijdenis te gaan doen. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en bijbelse fragmenten proberen we op het spoor te komen van een eeuwenlange kerkelijke traditie om vervolgens met elkaar te spreken over wat dit voor vandaag zou kunnen betekenen. De cursus wordt afgesloten met een kloosterweekend.

Data: 5 oktober, 2 november, 7 december, 18 januari, 1 februari en 8 maart.
Aan te schaffen literatuur: ‘Niet te geloven’ van Rochus Zuurmond (Uitgev. Skandalon)
Opgave vóór 12 september aanstaande bij info@duinzichtkerk.nl (Let op: beperkt aantal plaatsen)
 
 
Bijbeltafel

Bijbeltafel
Bijbeltafel

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Met aan het einde een glas en ter afsluiting een eten met lievelingsgedichten.

Data najaar: 20 oktober, 17 november en 15 december
Opgave vóór 1 oktober aanstaande bij info@duinzichtkerk.nl
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Eerstvolgende meelezen is op: 
                 
Woensdag 30 november
Matteüs 1 : 1 – 17 (vertaling F.H. Breukelman)

1)         Boek van de wording van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.

2)         Abraham verwekte Izaak
            Izaak verwekte Jakob
            Jakob verwekte Juda en zijn broeders
            Juda verwekte Peres en Zerach uit Tamar
3)         Peres verwekte Chesron
            Chesron verwekte Aram
4)         Aram verwekte Amminádab
            Amminádab verwekte Nachson
            Nachson verwekte Salmon
5)         Salmon verwekte Boaz uit Rachab
            Boaz verwekte Obed uit Ruth
            Obed verwekte Isaï
6)         Isaï verwekte David de koning.

            David verwekte Salomo uit die van Uria
7)         Salomo verwekte Rechabeam
            Rechabeam verwekte Abia
            Abia verwekte Asaf
8)         Asaf verwekte Josafat
            Josafat verwekte Joram
            Joram verwekte Uzzia
9)         Uzzia verwekte Jotam
            Jotam verwekte Achaz
            Achaz verwekte Hizkia
10)       Hizkia verwekte Manasse
            Manasse verwekte Amos
            Amos verwekte Josia
11)       Josia verwekte Jechonja en zijn broeders
            ten tijde van de babylonische ballingschap.

12)       En na de babylonische ballingschap:
            Jechonja verwekte Sealtiël
            Sealtiël verwekte Zerubbabel
13)       Zerubbabel verwekte Abihud
            Abihud verwekte Eljakim
            Eljakim verwekte Azor
14)       Azor verwekte Sadok
            Sadok verwekte Achim
            Achim verwekte Eliud
15)       Eliud verwekte Eleazar
            Eleazar verwekte Mattan
            Mattan verwekte Jakob
16        Jakob verwekte Jozef, de man van Maria
            uit wie verwekt werd Jezus, die Christus wordt genoemd.


17)       Al de geslachten samen dus:
            van Abraham tot David veertien geslachten
            en van David tot de babylonische ballingschap veertien geslachten
            en van de babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.

Matteüs 1 : 18 – 25, vertaling naar F.H. Breukelman

I          18)       Van Jezus Christus was de wording aldus:
                       
                        Nadat zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef
                        voor zij waren samengekomen
                        werd zij zwanger bevonden
                        uit de Heilige Geest.
            19)       Jozef, haar man
                        omdat hij een rechtvaardige was
                        en hij haar niet te schande wilde maken
                        besloot haar heimelijk weg te zenden.

II         20)       Terwijl hij dit van plan was [te gaan doen]
                        zie! een engel van de Heer verscheen hem in de droom
                        en zei:
                                    Jozef, zoon van David
                                    vrees niet Maria jouw vrouw tot je te nemen
                                    want het in haar verwekte
                                    is uit de Heilige Geest.
            21)                   Zij zal een zoon baren
                                    en je zult zijn naam roepen: Jezus, JHWH redt,
                                    want hij is het die zijn volk zal redden
                                    van hun zonden.

            22)       Dit in zijn geheel is geschied
                        opdat vervuld zou worden hetgeen de Heer heeft gesproken
                        door de profeet die zegt:
           
23)                   zie! de maagd zal zwanger worden
                                    en zij zal een zoon baren
                                    en zij zullen zijn naam roepen: Immanuël!
                                    dat is vertaald: God met ons.

III       24)       Jozef opgestaan uit de slaap
                        deed zoals de engel van de Heer hem had bevolen
                        en hij nam zijn vrouw tot zich
            25)       en hij bekende haar niet totdat zij een zoon had gebaard
                        en hij riep zijn naam: Jezus!
Woensdag 7 december

Woensdag 21 december

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: Meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat. Vanuit een directe vertaling uit de grondtekst proberen we het stof van de teksten af te blazen en op het spoor te komen wat er geschreven staat. We wisselen eerste indrukken uit en spreken met elkaar over de betekenis van deze tekst voor de dag van vandaag. We doen dat in een open kring. Bijbelkennis is niet vereist. Grote voordelen: zomaar even wat verdieping midden in de week, een ontmoeting rondom de inhoud, kennismaken met de woordwereld van de bijbel en een grotere betrokkenheid bij de zondagse kerkdienst. 

kijk hier meelezen terug

Wilt u Meelezen bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Ook kunt het volgen via de livestream op ons YouTube-kanaal of op Kerkomroep Duinzichtkerk Den Haag.

Wilt u tijdens het meelezen vragen stellen over de teksten en de discussie, app Marga Boelens voor deelname aan de groepsapp. 

Meer info: Marga Boelens, 06- 40 28 04 83
 
 
Duinzichtgesprek met Jaap de Hoop Scheffer

Duinzichtgesprek met Jaap de Hoop Scheffer

Een buitengewoon verhelderend gesprek, afgelopen zondag 22 mei, met voormalig minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer in een drukbezocht Duinzichtgesprek.

Over de historische achtergronden en de mogelijke ‘way outs’ van de oorlog in Oekraïne.

Kijk hier het Duinzichtgesprek terug
 

 
Duinzichtgesprek met Pien van der Hoeven

Duinzichtgesprek met Pien van der Hoeven

Hoezeer nepnieuws, zeker over oorlogen, van alle tijden is, toch is er geen reden tot wanhoop. Zolang wij met ons gezond kritisch verstand op onze hoede zijn voor klakkeloze acceptatie van valse waarheden én dankzij de vele uitstekende journalisten is er genoeg tegenwicht tegen nepnieuws. Niettemin dient een meer dan ooit  verhoogde waakzaamheid, ook voor de democratische rechtsstaat, te zorgen dat dit tegenwicht stand houdt. Zo schrijft Jan Suyver naar aanleiding van de laatste Duinzichtgesprek-aflevering met Pien van der Hoeven. Kijk hier het Duinzichtgesprek terug

 
Gesprek Rob de Wijk

Gesprek Rob de Wijk

‘Zal deze oorlog tot een eind komen als wij maar eindeloos blijven bewapenen?’ Deze vraag durven te stellen, ook daarover gaat het.

Een zeer verhelderende en noodzakelijke avond, gisteren in de Duinzichtkerk met Rob de Wijk. Over de kracht van Europa en over hoe waarden kunnen worden uitgedragen. Is Europa een speler of slechts een speelbal?

Kijk hier het gesprek tussen Ad van Nieuwpoort en Rob de Wijk terug.
 

 
Lunch Zin en Zo

Lunch Zin en Zo
Lunch Zin en Zo

Tijdens de Bijbel met Friet voor de tieners is er tegelijkertijd een lunch voor de ouders en de jongvolwassenen die willen aansluiten. Tijdens deze door onszelf bereide smakelijke lunch spreken wij met elkaar over de dienst van die ochtend en houdt een van de deelnemers een verhaal over waar voor hem of haar het verhaal van het geloof raakt aan de dagelijkse praktijk van het leven.

Data: 25 september, 6 november en 4 december
Info en opgave bij Geran Kaai, gerankaai@gmail.com
 
 
Tieners

Tieners
Bijbel met Friet
Nog net voor de zomervakantie hebben vier tieners hun 12-jaarmoment in de Duinzichtkerk gevierd. Tijdens deze Bar/Bat-mitswa lazen de tieners ieder hun favoriete bijbeltekst voor en zijn zij onder het grote doek door de andere tieners feestelijk binnengehaald in de Tienerclub. Met nog twee tieners erbij zullen deze zes aansluiten bij de Bijbel met Friet. Deze groep (klas 1-3 middelbare school) komt iedere zes weken op een zondag bijeen voor Bijbel met Friet, eerst lunch en daarna een bijbeltekst lezen met Ad van Nieuwpoort en natuurlijk het er met elkaar over hebben. Daarna chillen in de Ark boven in de kerk of onder tent op het plein.
Eerste bijeenkomst: 25 september

Juniortafel
De oudere tieners (klas 4 -6 middelbare school) komen bijeen in de Juniortafel. Samen met Ad van Nieuwpoort en Lisette Zandvoort spreken we naar aanleiding van een (bijbel)tekst, gedicht of schilderij over de grote vragen naar de ‘(on)zin van het leven’.
Eerste bijeenkomst: 2 oktober

Jonge reünisten
De tieners die inmiddels als studenten in andere steden wonen en studeren maar met elkaar zijn opgegroeid in en rondom de Duinzichtkerk houden contact door een keer per half jaar bij elkaar om te filosoferen en ervaringen uit te wisselen.

Wil je ook naar Bijbel met Friet of de Juniortafel komen, stuur een mailtje naar info@duinzichtkerk.nl