Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Actie kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024
Actie kerkbalans is begonnen!
De uitnodiging voor kerkbalans leest u hier.
Maak eenvoudig uw bijdrage over met IDEAL, klik hier

De Duinzichtkerk leeft!, lees hier de folder met wat we allemaal doen.
 
Volg de Zondagdienst Volg de Zondagdienst
 
 
Eerst volgende uitzending, zondag 21 april 2024, ds Ad van Nieuwpoort, aanvang: 10 uur. Doopdienst


Wat fijn dat u online meekijkt. Met veel aandacht en zorg maken wij deze dienst. Wilt u hieraan bijdragen? klik hier
 
Deze zondag

Deze zondag
Een fluistering van hoop en liefde

‘We hebben een visie, een missie en een strategie maar hoe krijgen we het van het papier in de mensen? Dat is wat psycholoog en innovatiestrateeg Jempi Moens zich afvraagt in zijn nieuwe boek ‘Zuurstof’. ‘Hoe krijgen we het in de mensen zodat we ook daadwerkelijk veranderen in plaats van dat we steeds weer vervallen in vertrouwde routines’. Bijbels gesproken een typische woestijnvraag. Juist in onzekere tijden als de onze komt het erop aan. Vallen we terug op lang gekoesterde zekerheden of durven we verder te kijken en te leven? Laten we ons door angsten gijzelen of durven we de confrontatie aan te gaan met wat ons hindert om te worden wie we zijn en waartoe we zijn geroepen?


We zitten in de woestijn. Zo begint het verhaal van Markus. Een woestijn vol verzoekingen en wilde dieren. Teruggeworpen op onszelf, zo lijkt het. Ooit gehoord van een toekomstvisioen maar overmand door een opgedroogde zanderige werkelijkheid die eindeloos lijkt.

Maar dan is daar een stem. Zomaar in die woestijn. Over begaanbare wegen gaat het en over rechte paden. Een engel neemt ons bij de hand en leidt ons naar die grensrivier de Jordaan. Een beetje water temidden van droogte. Een rivier die moet herinneren aan de rite de passage van die weg door de overstelpende wateren van de Exoduszee. ‘Daar moeten we doorheen’ zegt die stem. Willen we echt veranderen, dan zullen we kopje onder moeten. Alleen zo planten we de veelbelovende toekomst in het heden, zou Awraham Soetendorp zeggen.

Iemand gaat ons voor en leert ons hoe het kan en hoe het moet. Ook hij gaat kopje onder. De hemel scheurt open en opnieuw spreekt een stem: ‘Jij mijn geliefde, om jou is het mij te doen’. En als we omhoog kijken zien we een duif. Teken van nieuwe tijden. Zou het dan toch kunnen?

Komende zondag gaan we vijf meisjes dopen. Hun geboorte is een fluistering van hoop en liefde in onzekere tijden. Zij spoelen voor ons de woestijn van zich af en laten ons zien dat het kan en moet. Aan hun gang door het water kunnen wij ons hart ophalen. Misschien worden we wel geroepen.

Ad van Nieuwpoort
 
 
Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa

Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa
Kijk hier het gesprek terug

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan over  ‘De toekomst van Europa’  op 14 april 2024.
 
In een boeiend gesprek van Ad van Nieuwpoort met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie, ging het met het oog op de verkiezingen in juni voor het Europees Parlement over ‘de toekomst van Europa’. Het gesprek was mede voorbereid door Albert Jan van Zwieten en Lars van Markus, leden van de voorbereidingscommissie, die daartoe spraken met de ervaringsdeskundigen Jaap de Hoop Scheffer en Jaap de Zwaan.
lees meer »
 
Terugblik Pasen 2024

Terugblik Pasen 2024
Pasen 2024
Na een 40 dagentijd met elke woensdag een vastenmaaltijd en een vesper, een stille donderdag met het heilig avondmaal, een goede vrijdag met counter tenor Erjan van der Velde en een donkere Duinzichtkerk waarin de nieuwe paaskaars werd onthaald. Deze zondag vierde de Duinzichtkerk Pasen. Met een nieuwe Paaskaars, prachtige muziek van onze organist Joël Boone, onze eigen Duinzichtcantorij onder leiding van Sarah Mareels, een volle zaal met heel veel kinderen, en een paasboodschap van onze eigen predikant ds Ad van Nieuwpoort: Sta op!
Kijk hier de dienst terug.
 
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Op zondag 10 maart, de dag van de opening van het Nationaal Holocaust museum, vond het Duinzichtgesprek plaats met schrijfster Rosita Steenbeek (kijk hier het gesprek terug). Hier sprak zij, in het kader van de Boekenweek, onder meer over haar boek 'Rose, een familie in oorlogstijd'. Het gesprek opende met de achtergrond van Rosita. De kerk is haar bekend: haar beide opa’s waren dominee. Geloof kon in haar familie altijd goed samengaan met humor. Mede hierdoor heeft ze zich niet willen afzetten tegen haar achtergrond, maar haar wortels juist gekoesterd. Haar familie dient als fundament. De taligheid kreeg zij mee van haar vader; een Neerlandicus die zelfs als soldaat altijd een poëziebundel in zijn tas had.
 
lees meer »
 
Pianorecital

Pianorecital

 
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rob Oudkerk

Terugblik Duinzichtgesprek Rob Oudkerk
Antisemitisme, op zoek naar antwoorden (kijk hier het gesprek terug)

Kort verslag van het Duinzichtgesprek van Ad van Nieuwpoort met Rob Oudkerk op 11 februari 2025

Het gesprek wordt , als altijd, muzikaal omlijst door Koen van der Linden, ditmaal op de nieuwe vleugel in de Duinzichtkerk.

   Bij een familiebijeenkomst in 2023 speelde Rob Oudkerk, oud-wethouder in Amsterdam en oud-lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, met zijn familie een woordspelletje, een soort wens voor het komend jaar, zoals ze elk jaar doen. Het winnende woord was: verbinding. Hiervan is in de wereld niets terechtgekomen. Maar wél in de familiekring zelf.
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

foto Michiel Goudzwaard

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Joke Hermsen Duinzichtkerk 14 januari 2024

Dit boeiende en inspirerende gesprek van Ad van Nieuwpoort met filosofe en schrijfster Joke Hermsen over haar laatste boek Onder een andere hemel. Over heimwee en vertepijn was net zo veelzijdig als het boek zelf. De grote rijkdom aan gedachten is nauwelijks samen te vatten. Daarom raad ik u aan het boek te lezen of het gesprek terug te kijken via YouTube. Dit verslag kan slechts een globale weergave zijn.

De oorsprong van het boek ligt in de unheimische ervaring van Hermsen enkele zomers geleden in haar huis in Frankrijk. Door corona en de vele wereldcrises was zij het spoor bijster en maakte een omslag mee: op de plek waar ze zich altijd thuis voelde, werd ze bevangen door onrust en ‘vertepijn’, haar vertaling van Fernweh, een verlangen naar elders. In dit boek begon zij een biografisch onderzoek naar de betekenis van heimwee naar het bekende en vertepijn naar het onbekende aan de hand van literaire en filosofische bronnen. Deze twee schijnbaar tegengestelde begrippen kwamen in haar zoektocht steeds dichter bij elkaar.

lees meer »
 
In de Media

In de Media
Nieuw boek 'Jezus, waarom?' 
 
lees meer »
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat.

Eerstvolgende Meelezen:
17 april om 14 uur
24 april om 14 uur
15 mei  om 14 uur

Op 17 april lezen wij: 
Markus 1: 1 – 20

1)         Begin van het evangelie van Jezus Christus,
            [zoon van God].
2)         Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: (Mal. 3:1 en Jes. 40: 3)
                        Zie!
                        Ik zend mijn bode (engel) voor jouw aangezicht (Ex. 23,20)
                        die jouw weg bereiden zal.
3)                    Een stem van een die roept in de woestijn:
                                    Bereid de weg van de Heer,
                                    maak (op) recht zijn paden!
4)         Het geschiedde:
            Johannes doopte in de woestijn
            en predikte de doop van ommekeeer
            tot vergeving van zonden.
5)         En tot hem ging uit heel de landstreek van Judea
            en alle Jeruzalemmers.
            En zij lieten zich door hem dopen (onderdompelen)
            in de rivier de Jordaan
            onder belijdenis van hun zonden.
6)         Johannes nu was gekleed in kameelharen (2 Kon 1:8)
            met een leren gordel om zijn lendenen
            en hij at sprinkhanen en wilde honing.
7)         Hij predikte en zei:
                        Na mij komt hij die sterker is dan ik,
                        wiens schoenriem ik niet waardig ben
                        al bukkend los te maken.
8)                    Ik heb jullie gedoopt in water,
                        hij zal jullie dopen in Heilige Geest.
9)         En het geschiedde in die dagen
            dat Jezus kwam van Nazaret in Galilea,
            en door Johannes gedoopt werd in de Jordaan.
10)       En terstond!
            toen hij uit het water opkwam
            zag hij de hemelen scheuren
            en de Geest als een duif
            op hem neerkomen.
11)       En er geschiedde een stem uit de hemelen:
                        Jij bent mijn zoon, de geliefde
                        in jou is mijn welbehagen! (Ps 2,7 en Jers 42,1)
12)       En terstond wierp de Geest hem uit
de woestijn in.
13)       En hij was in de woestijn
            veertig dagen
            verzocht door de satan,
            Hij was bij de wilde dieren,
            en de engelen bedienden hem.14)       Nadat Johannes overgeleverd was,
            ging Jezus naar Galilea en verkondigde het evangelie van God.
15)       Hij zei:
                        De tijd is vervuld
en het koningschap van God is nabijgekomen;
keert om en vertrouwt op het evangelie!
16)       En toen hij voorbijging aan de zee van Galilea
            zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, het net uitwerpen in de zee,
            want zij waren vissers.
17)       Jezus zei tegen hen:
                        Kom, achter mij!
                        Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.
18)       En terstond verlieten zij de netten en volgden hem.
19)       Toen hij een weinig verder ging
            zag hij Jakobus, die van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer;
            zij waren in het schip de netten aan het herstellen.
20)       En terstond riep hij hen.
            Zij verlieten hun vader Zebedeüs in het schip, met de dagloners,
            en zij gingen weg, achter hem aan.
lees meer »
 
Bijbeltafel 2024

Bijbeltafel 2024
Bijbeltafel Voorjaar 2024

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdag 15 februari, woensdag 20 maart, donderdag 18 april en donderdag 23 mei, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk 1 februari 2024 bij info@duinzichtkerk.nl