Welkom

Welkom
De Duinzichtkerk is een open huis van inspiratie en ontmoeting in Den Haag voor wie maar wil. Al meer dan tachtig jaar komen hier mensen samen om wekelijks nieuwe inspiratie op te doen voor hun leven, hun werk en voor de wereld dichtbij en ver weg. Bron van inspiratie is het aloude Bijbelverhaal. In een wereld die gedomineerd wordt door de waan van de dag, heersende opinies en vooroordelen wordt wekelijks in dit verhaal een bevrijdende en hoopvolle tegenstem gehoord. In het verbinden van deze stem met de vragen van vandaag vinden op allerlei verschillende manieren velen elkaar in de Duinzichtkerk. Hartelijk welkom!
 
Actie kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024
Actie kerkbalans is begonnen!
De uitnodiging voor kerkbalans leest u hier.
Maak eenvoudig uw bijdrage over met IDEAL, klik hier

De Duinzichtkerk leeft!, lees hier de folder met wat we allemaal doen.
 
Volg Meelezen Volg Meelezen
 
                                   
Eerst volgende uitzending, woensdag 29 mei 14.00 uur, Ad van Nieuwpoort

Wat fijn dat u online meekijkt. Met veel aandacht en zorg maken wij de zondagse dienst. Wilt u hieraan bijdragen? klik hier
 
Verwacht

Verwacht

 
lees meer »
 
Orgelconcert

Orgelconcert

 
lees meer »
 
In de Media

In de Media
Zaterdag 18 mei 2024, schreef Ad van Nieuwpoort een opinie artikel in NRC
Lees hier het artikel " Met de rechtsstaat alleen komen we er niet" 
 
Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa

Terugblik Duinzichtgesprek De Toekomst van Europa
Kijk hier het gesprek terug

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan over  ‘De toekomst van Europa’  op 14 april 2024.
 
In een boeiend gesprek van Ad van Nieuwpoort met Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie, ging het met het oog op de verkiezingen in juni voor het Europees Parlement over ‘de toekomst van Europa’. Het gesprek was mede voorbereid door Albert Jan van Zwieten en Lars van Markus, leden van de voorbereidingscommissie, die daartoe spraken met de ervaringsdeskundigen Jaap de Hoop Scheffer en Jaap de Zwaan.
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Terugblik Duinzichtgesprek Rosita Steenbeek

Op zondag 10 maart, de dag van de opening van het Nationaal Holocaust museum, vond het Duinzichtgesprek plaats met schrijfster Rosita Steenbeek (kijk hier het gesprek terug). Hier sprak zij, in het kader van de Boekenweek, onder meer over haar boek 'Rose, een familie in oorlogstijd'. Het gesprek opende met de achtergrond van Rosita. De kerk is haar bekend: haar beide opa’s waren dominee. Geloof kon in haar familie altijd goed samengaan met humor. Mede hierdoor heeft ze zich niet willen afzetten tegen haar achtergrond, maar haar wortels juist gekoesterd. Haar familie dient als fundament. De taligheid kreeg zij mee van haar vader; een Neerlandicus die zelfs als soldaat altijd een poëziebundel in zijn tas had.
 
lees meer »
 
Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

Terugblik Duinzichtgesprek Joke Hermsen

foto Michiel Goudzwaard

Ad van Nieuwpoort in gesprek met Joke Hermsen Duinzichtkerk 14 januari 2024

Dit boeiende en inspirerende gesprek van Ad van Nieuwpoort met filosofe en schrijfster Joke Hermsen over haar laatste boek Onder een andere hemel. Over heimwee en vertepijn was net zo veelzijdig als het boek zelf. De grote rijkdom aan gedachten is nauwelijks samen te vatten. Daarom raad ik u aan het boek te lezen of het gesprek terug te kijken via YouTube. Dit verslag kan slechts een globale weergave zijn.

De oorsprong van het boek ligt in de unheimische ervaring van Hermsen enkele zomers geleden in haar huis in Frankrijk. Door corona en de vele wereldcrises was zij het spoor bijster en maakte een omslag mee: op de plek waar ze zich altijd thuis voelde, werd ze bevangen door onrust en ‘vertepijn’, haar vertaling van Fernweh, een verlangen naar elders. In dit boek begon zij een biografisch onderzoek naar de betekenis van heimwee naar het bekende en vertepijn naar het onbekende aan de hand van literaire en filosofische bronnen. Deze twee schijnbaar tegengestelde begrippen kwamen in haar zoektocht steeds dichter bij elkaar.

lees meer »
 
In de Media

In de Media
Nieuw boek 'Jezus, waarom?' 
 
lees meer »
 
Meelezen op woensdag

Meelezen op woensdag
Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder allerhande vooroordelen en misverstanden dat het de loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. 

Daarom bijna elke week op woensdag: meelezen met de predikant. In een geconcentreerd uur wordt de tekst gelezen die in de kerkdienst op de zondag daarop centraal staat.

Eerstvolgende Meelezen:
15 mei  om 14 uur, wij lezen: 

Galaten 5 : 13 – 26 (naar Rochus Zuurmond)

13)       Want jullie zijn geroepen tot vrijheid, broeders (en zusters)!
            Alleen: geen vrijheid als uitgangspunt voor het vlees,
            maar dient elkaar door de liefde.
14)       Want heel de Tora (wet) wordt in één woord vervuld:
            Liefhebben zal je je naaste, [hij is] zoals je zelf [bent]. (Lev. 19 : 18)
15)       Maar als jullie elkaar bijten en opeten,
            kijk dan maar uit dat je door elkaar niet wordt vernietigd.
16)       Ik zeg daarmee:
            Wandel in de Geest
            en laat de begeerte van het vlees niet het laatste woord hebben.
17)       Want wat het vlees begeert, gaat tegen de Geest in.
            De Geest verzet zich tegen het vlees,
            ze staan tegenover elkaar
            zodat je niet die dingen doet
            die je wilt.
18)       Als je echter wordt geleid door de Geest,
            ben je niet onder de wet.
19)       Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn:
            ontucht, onreinheid, bandeloosheid,
20)       beeldendienst, toverij, haat, ruzie, jaloezie,
            toorn, hebzucht, splijtzucht, hokjesgeest,
21)       nijd, dronkenschappen, vreetpartijen en dergelijke dingen,
            waarvan ik jullie voorzeg, zoals ik voorheen gezegd heb,
            dat wie dat soort dingen bedrijven
het koningschap van God niet zullen beërven!
22)       Maar de vrucht van de Geest is:
            liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
            goedheid, betrouwbaarheid,
23)       zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
            Geen wet is tegen zulke dingen.
24)       Wie van Christus Jezus zijn
            hebben het vlees,
            met zijn hartstochten en begeerten,
            doorgekruist.
25)       Als wij leven naar de Geest,
            laten wij dan ook wandelen naar de Geest.
26)       En laten wij geen ijdeltuiten worden die elkaar tarten,
            elkaar oordelen…

Handelingen 2: 1-13


1)         Toen de dag van Pinksteren (‘de vijftigste dag’) vervuld werd
            was iedereen bij elkaar.
2)         En het geschiedde:
            plotseling, uit de hemel: een geruis
            als van een gedreven heftige ademtocht.
            Het vervulde heel het huis waar zij zaten.
3)         Er verschenen tongen als van vuur
die zich verdeelden
en het zette zich op een ieder van hen.
4)         En allen werden vervuld met de heilige Geest
            en begonnen te spreken met andere talen (tongen)
            zoals de Geest hun ingaf.

5)         Er waren nu te Jeruzalem Joden woonachtig,
            vrome mannen uit alle naties onder de hemel.
6)         Toen nu die stem geschiedde
            kwam de menigte samen en raakte in verwarring
            omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7)         Zij waren buiten zichzelf en verwonderden zich, en zeiden:
                        Zie!,
zijn niet allen die daar spreken Galileeërs?
8)                    Hoe kunnen wij hen dan verstaan
iedereen in de taal,
                        waarin wij geboren zijn?
9)         Parten, Meden, Elamieten,
            inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië,
            Pontus en Asia,
10)       Phrygië en Pamphylië,
            Egypte en de delen van Libië bij Cyrene,
            en de hier verblijvende Romeinen,
            zowel Joden als Jodengenoten,
11)       Kretenzen en Arabieren –
            we horen hen met onze talen (tongen) spreken
            van de grote daden van God.
12)       Allen waren buiten zichzelf en in verlegenheid,
            ze zeiden:
                        Wat betekent dit ?
13)       Anderen zeiden spottend:
                        Ze zitten vol zoete wijn! 
lees meer »
 
Bijbeltafel 2024

Bijbeltafel 2024
Bijbeltafel Voorjaar 2024

Met elkaar onder leiding van Ad van Nieuwpoort een bijbelverhaal lezen en met elkaar peilen wat de betekenis van dat verhaal zou kunnen zijn voor onszelf en voor de wereld waarin we leven. Het heeft ook het afgelopen jaar weer voor zeer enerverende avonden gezorgd. In de intieme sfeer van de bibliotheek de tijd nemen om ons te concentreren en zo te ontstijgen aan de waan van de dag om op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven voor leven en samenleven, dat is wat de Bijbeltafel biedt. Mooi ook om dat intergenerationeel te doen van 18 tot 85 jaar. Om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Een nieuwe serie Bijbeltafel gaat van start: donderdag 15 februari, woensdag 20 maart, donderdag 18 april en donderdag 23 mei, telkens om 20.00 uur in de Bibliotheek van de Duinzichtkerk.

De grootte van de groep is beperkt, meldt u snel aan tot uiterlijk 1 februari 2024 bij info@duinzichtkerk.nl