ANBI Stichting Duinzichtkerk ANBI Stichting Duinzichtkerk
Algemene gegevens Duinzichtkerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Ter voldoening aan wijzigingen in de regelgeving betreffende een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt het volgende bekendgemaakt.

De Stichting Duinzichtkerk is gericht op de Wijkgemeente Duinzichtkerk/ Vredeskapel. Door deze wijkgemeente is een beleidsplan voor de periode 2016 – 2021 opgesteld, waarin het geven van gestalte van de liefde van Christus in de wijk centraal staat. Dit beleidsplan wordt uitgewerkt in diverse werkplannen en ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, ’s-Gravenhage, tel: 070 - 324 57 78, e-mail: info@duinzichtkerk.nl

 
Naam ANBI: Wijkstichting Duinzichtkerk
Telefoon 070 324 57 78
RSIN/Fiscaal nummer: 002872900
Website: www.duinzichtkerk.nl
E-mail: info@duinzichtkerk.nl
Adres: Van Hogenhoucklaan 91
Postcode: 2596 TC
Plaats: Den Haag
 

Deze stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder KvK- nummer: 41150567 en RSIN 002872900 met als adres: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC ’s-Gravenhage, tel: 070-324 57 78, e-mail: info@duinzichtkerk.nl

De stichting heeft blijkens haar statuten tot doel a. het bevorderen van het kerkelijk en godsdienstig leven in de wijkgemeente rond de Duinzichtkerk en de Vredeskapel van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage, b. het beheer en exploitatie van kerkgebouwen, kosterij en pastorie en het organiseren van godsdienstoefeningen in deze kerkgebouwen en c. het beheer en exploitatie van een of meer wijkgebouwen.

De middelen van de stichting bestaan uit 
a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal, 
b. subsidies en bijdragen, 
c. erfstellingen, legaten en schenkingen en 
d. renten, vruchten en overige baten.
De stichting kan deze middelen geheel of gedeeltelijk aanwenden om haar doelstellingen te bereiken zulks geheel ter beoordeling van het bestuur. In tegenstelling tot de jaren voor 2014 hoefde er in de jaren vanaf 2014 tot nu toe geen beroep gedaan te worden op de middelen van de Wijkstichting om een tekort van de Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel op te vangen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit mevrouw Y.K. de Boer (voorzitter), mevrouw G. de Kleijn (secretaris), de heer  P.A.Boot (penningmeester), mevrouw C. Weeda (fondswerving) en de heer R. Duit (onderhoud). De bestuurders ontvangen geen beloning ten laste van de stichting.

Het bestuur is verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar een jaarrekening van de stichting, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, op te stellen. De jaarrekening met de daarbij behorende accountantsverklaring wordt jaarlijks aan de kerkenraad van de wijkgemeente ter kennisneming voorgelegd. De laatst beschikbare jaarrekening is aan het slot van deze bekendmaking opgenomen.

Begroting 2023 en verder
Jaarverslag 2022
Bestuursverslag 2022

Statuten Nederlands Hervormde Wijkstichting

terug